Det er lagt opp til at Olje- og energidepartementet skal sende NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på høring. NVE gjennomfører derfor ikke en formell høring i sitt arbeid med forslaget. Vi vil samarbeide med relevante etater, og ønsker å ha en åpen prosess med mulighet for medvirkning fra lokale og regionale myndigheter, energibransjen og andre interessenter.

Miljødirektoratet og Riksantikvaren har fått egne oppdrag fra Klima- og miljødepartementet om bidrag til den nasjonale rammen. Det har vært naturlig å etablere et tidlig samarbeid med disse etatene. Miljødirektoratet har ledet flere underprosjekter, og for å sikre et godt samarbeid og informasjonsflyt har NVEs interne prosjektgruppe hatt en representant fra Miljødirektoratet.

I arbeidet med metodebeskrivelsen inviterte vi relevante etater, interessenter og energibransjen til å komme med innspill. På bakgrunn av et fellesinnspill fra flere av de nasjonale natur- og friluftsorganisasjonene, ble det opprettet en dialoggruppe om prosjektet. Denne gruppa består av Naturvernforbundet, DNT, WWF, NJFF, SABIMA, NOF og Norsk Friluftsliv, i tillegg til NVE og Miljødirektoratet.

Vi gjennomførte to informasjons- og innspillsmøter i juni 2018. Det ene møtet ble holdt for lokale og regionale myndigheter. Alle kommuner, fylkeskommuner og fylkesmannembeter var invitert til å komme på møtet. Det andre møtet ble holdt for interesseorganisasjoner. Både lokale/regionale myndigheter og interesseorganisasjoner fikk mulighet til å komme med skriftlige innspill om viktige regionale forhold i etterkant av møtene

Mange etater og organisasjoner er involvert i underprosjektene om ulike temaer. Som et eksempel kan vi vise til arbeidet med temarapporten om reindrift, der det ble opprettet en faggruppe smed NVE, Landbruksdirektoratet, Sametinget, Fylkesmannen i Troms, Fylkesmannen i Trøndelag, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og reindriftsutøvere i områder der det er bygget vindkraftverk. Det gjennomføres i tillegg konsultasjoner med Sametinget og NRL.

Dialogen med energibransjen skjer i hovedsak gjennom bransjeorganisasjonene NORWEA, Energi Norge og KS Bedrift.

I tillegg til de etablerte samarbeidene og foraene, ønsker vi å åpne for at alle skal få oppdatert informasjon om prosjektet og ha mulighet til å komme med relevante innspill til oss. Hvis det er noe du lurer på, kan du ta kontakt med prosjektgruppa i NVE.