NVE skal levere en rapport med oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av landbasert vindkraft.

Det er mange temaer der fagmiljøer, etater og ulike interessenter er uenige om de faktiske virkningene av vindkraft. En oppdatert kunnskapsstatus for de ulike temaene vil kunne bidra positivt til både utpekingen av de mest egnede områdene for vindkraft, konsesjonsbehandlingen og den offentlige debatten om vindkraft.

For å utarbeide et kunnskapsgrunnlag om virkninger av landbasert vindkraft, har NVE opprettet underprosjekter for alle fagtemaene som skal inngå i rapporten. Hvert underprosjekt skal resultere i en temarapport. I temarapportene skal det framgå hvilke virkninger vindkraft kan medføre og hvilke virkninger som vurderes å være de viktigste innenfor det aktuelle temaet. Videre skal det gis en vurdering av tilgjengelige datasett som kan benyttes i en GIS-analyse og hvordan det aktuelle temaet bør inkluderes ved utpeking av områder.

Konklusjonene fra temarapportene vil samles i en hovedrapport («kunnskapsgrunnlagsrapporten»). Denne rapporten vil utarbeides av prosjektgruppa i NVE i dialog med relevante etater. Rapporten vil inneholde oppsummeringer av viktige virkninger innenfor hvert tema og vurderinger av hva som samlet sett er mest sentrale problemstillingene knyttet til landbasert vindkraft.

I de fleste underprosjektene vil gjennomgang av eksisterende litteratur og NVEs og andre etaters erfaringer på området være utgangspunktet for vurderingene. I tillegg vil det i noen prosjekter innhentes erfaringer fra eksisterende og konsesjonsbehandlede vindkraftverk.

Temarapportene skal utarbeides i dialog med relevante nasjonale etater og interessenter innenfor de ulike temaene. Hensikten med involveringen er primært å drøfte kunnskapsstatusen og hvilke virkninger som bør vektlegges. Målet er å oppnå enighet mellom involverte parter, og dersom det ikke oppnås enighet, skal dette synliggjøres i sluttrapporten.

I tråd med føringer fra OED om tett samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren, har NVE bestilt relevante temarapporter fra disse etatene. Det er også bestilt konsulentrapporter som underlag for noen av temarapportene.

Til høyre finner du en oversikt over fagtemaene som behandles i nasjonal ramme. Temarapportene vil publiseres fortløpende.

Foto: NVE

Pattedyr Villrein Fugl Flaggermus Naturtyper Sammenhengende naturområder Landskap Friluftsliv Kulturminner - kommer snart Reindrift - kommer snart Reiseliv - kommer snart Iskast - kommer snart Nabovirkninger - kommer snart Drikkevann og forurensing - kommer snart Næringsutvikling - kommer snart Radarer og forsvarets interesser - kommer snart Sivil luftfart - kommer snart Elektronisk kommunikasjon - kommer snart Andre tema - kommer snart