NVE skal utarbeide et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av landbasert vindkraft.

Etater, fagmiljøer og ulike interessenter kan ofte være uenige om de faktiske virkningene av vindkraft. En oppdatert kunnskapsstatus om alle relevante virkninger kan bidra positivt til både arbeidet med identifisering av de mest egnede områdene for vindkraft, konsesjonsbehandlingen og den offentlige debatten om vindkraft.

NVE har opprettet underprosjekter for alle relevante temaer. Hvert underprosjekt skal resultere i en temarapport. I temarapportene blir dette vurdert:

  • Hvordan påvirker vindkraftverk den aktuelle interessen?
  • Finnes det gode avbøtende tiltak?
  • Hva er forskningsbehovet knyttet til temaet?
  • Hvordan kan kunnskapen om temaet brukes til å identifisere de mest egnede vindkraftområdene i Norge?

Temarapportene utarbeides i dialog med relevante nasjonale etater og interessenter innenfor de ulike temaene. Hensikten med involveringen er primært å drøfte kunnskapsstatusen og hvilke virkninger som bør vektlegges. Miljødirektoratet og Riksantikvaren har fått egne oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet om å bidra til arbeidet med nasjonal ramme, og har fått ansvar for å lage ni av temarapportene.

Konklusjonene fra temarapportene vil samles i sluttrapporten som skal leveres til OED 1.4.2019. Denne rapporten vil utarbeides av prosjektgruppa i NVE i dialog med andre etater. Rapporten vil inneholde oppsummeringer av viktige virkninger innenfor hvert tema og vurderinger av hva som samlet sett er de mest sentrale problemstillingene knyttet til landbasert vindkraft. I rapporten vil vi også gå gjennom eventuelle vesentlige uenigheter om hva som er de faktiske virkningene.

Til høyre finner du en oversikt over fagtemaene som behandles i nasjonal ramme. 

Foto: NVE