Korona og kraftforsyningen - NVE

Kraftforsyningen er en samfunnskritisk funksjon og en viktig del av verdikjeden for å opprettholde grunnleggende funksjoner i samfunnet. NVE fortsetter derfor å publisere fortolkninger av føringer og krav fra regjering, departement og NVE, spesielt rettet mot kraftforsyningen. Vi viderefører også rapportering og enkelte råd spesielt rettet mot KBO.

NVE er beredskapsmyndighet og har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Rapportering fra KBO danner grunnlag for NVEs rapportering og kontakt med OED og andre sektormyndigheter. Et felles nasjonalt situasjonsbilde er viktig for å tilpasse relevante tiltak, dispensasjoner og krav ettersom krisen utvikler seg videre.  

Selv om regjeringen har laget en nasjonal plan for nedtrapping av tiltak, viderefører NVE derfor enkelte råd spesielt rettet mot KBO. Disse tiltakene er ment å supplere de nasjonale tiltakene. NVE oppfordrer til å planlegge langsiktig og for øvrig følge nasjonale tiltak og råd.

I tillegg utvikler Energi Norge, Fjernvarmeforeningen, Samfunnsbedriftene Energi og NVE i fellesskap en smittevernstandard for bransjespesifikke problemstillinger, i første omgang knyttet til DLE-tilsyn og arbeid under karantene. 

Kontakt

NVEs beredskapstelefon: 

909 92 231 (døgnåpen)

(beredskap@nve.no) 

NVEs øvrige kontaktpunkter

Relevante eksterne nettsider

DSB sin kontinuitetsveileder

Regjeringens samleside med norske myndigheters råd til befolkningen

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nettvett

KraftCERT