Korona og kraftforsyningen - NVE

Kraftforsyningen er definert som en samfunnskritisk funksjon. I forbindelse med utbruddet av koronavirus er det mange selskap i kraftforsyningen som har spørsmål knyttet til hvordan sentrale føringer og lovverk skal tolkes for kraftforsyningen. 

NVE er beredskapsmyndighet og har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. NVE har satt beredskap og det er iverksatt jevnlig rapportering fra KBO

Formålet med situasjonsrapporteringen er å kunne etablere en omforent situasjonsforståelse for kraftforsyningen på nasjonalt nivå, samt vise trender og prognoser underveis i utbruddet. NVE bruker disse rapportene som utgangspunkt for beslutninger og råd knyttet til blant annet karanteneregler. 

NVE legger til grunn at følgende gjelder for tolkningen av de forskrifter og vedtak som er vedtatt i forbindelse med koronavirusutbruddet (se særlig Covid-19-forskriften):

 • Alle skal legge stor vekt på hensynet til smittevern.
 • Hver sektor tolker hvordan forskriftene skal anvendes i sin sektor.
 • NVE må i sin tolkning ta hensyn til føringer som er gitt fra OED.

NVEs krav og frister

Sist oppdatert: 23.03.2020

Korona-situasjonen kan gi utfordringer med å følge fastsatte krav. Det er en krevende situasjon for mange, og vi har forståelse for at det kan være vanskelig å overholde ulike frister. Per nå ønsker vi å presisere at NVEs krav, vilkår og frister gjelder som normalt.

Dette kan gjelde ulike krav i NVEs lover og forskrifter. Det kan også gjelde konsesjonsvilkår eller andre vilkår om for eksempel innsending av dokumentasjon, istandsetting av arealer eller frister i NVEs vedtak.

Man kan søke om fristutsettelse

Selv om vi holder fast ved ordinære frister per i dag, kan NVE gi dispensasjon i hver enkelt sak. Dersom det på grunn av korona-situasjonen er uforholdsmessig vanskelig eller umulig å oppfylle krav, vilkår eller frister, kan man søke om utsettelse av fristen. Dette gjøres på følgende måte:

 • Søk om utsettelse før fristen utløper.
 • Begrunn og helst dokumentér hvordan dagens situasjon påvirker muligheten for å oppfylle fristen.
 • Send henvendelsen skriftlig til NVE, helst via e-post til nve@nve.no.

NVE vil behandle hver sak konkret. Situasjonen endrer seg raskt, og vi tar forbehold om at også vår vurdering av denne saken vil kunne endre seg.

 

Mer informasjon

Damsikkerhet - Informasjonsskriv vedrørende covid19-situasjonen

Aktuelle tiltak for kraftforsyningen

Sist oppdatert: 18.03.2020

Følgende aktuelle tiltak for kraftforsyningen er sendt ut fra NVE til alle KBO-enheter:

Generelt 

 • Redusert reisevirksomhet (både inn- og utland i jobb og fritid)
 • Unngå store forsamlinger/møter
 • Video/telefonmøter
 • Unngå kollektivtransport/Heller gå/sykle bruke bil
 • Stenge kantine 
 • Utsette planlagte langvarige driftsstans hvis mulig
 • Redusere hvem som har tilgang hvor i virksomheten
 • Økt renhold

Driftskritisk personell 

 • Dele inn viktig driftspersonell i fysisk adskilte lag som ikke har fysisk nærhet til hverandre. 
 • Legg til rette for at driftskontrollfunksjoner kan løses hjemmefra. Krever dispensasjonssøknad. 

Montører 

 • Møte direkte hvor de skal arbeide, ta med tjenestebil hjem
 • Henting av materiell uten at flere samles.
 • Spis på arbeidsplassen/i bilen.
 • Begrens samarbeid på tvers av enheter.

 

Vis årvåkenhet - både digitalt og fysisk

Korona-krise, økt bruk av hjemmekontor og andre dramatiske tiltak blir blant annet forsøkt utnyttet av ondsinnede cyberaktører til å drive phishing (stjele identitet, brukernavn/passord, personlige opplysninger mv). Typisk er bruk av eposter og andre henvendelser med tema sentrert rundt koronaviruset (coronacovid-19). NVE oppfordrer alle selskap i kraftforsyningen til å følge med råd og nyheter fra KraftCERT og Nasjonal cybersikkerhetssenter (NCSC).

Redusert aktivitet og tilstedeværelse innebærer at vinningskriminelle lettere kan gjennomføre innbrudd og tyveri. Vandalisering kan også øke som følge av situasjonen. Selskapene bør derfor vurdere behovet for å inspisere lager, verksted og andre fasiliteter hvor bemanningen er redusert.

Hvordan forholde seg til krav i regelverket som vanligvis gjelder:

Kraftberedskapsforskriften

Sist oppdatert: 03.04.2020
Kraftberedskapsforskriften skal følges som normalt, med mindre NVE har gitt dispensasjon.

Dersom driftskontrollfunksjoner i klasse 3 må løses hjemmefra pga sykdom/karantene, så søk dispensasjon etter § 8-3 i kraftberedskapsforskriften (kbf) til NVE. Vi vil behandle dispensasjonssakene så raskt som mulig. En slik søknad rettes til postmottaket i NVE på e-post nve@nve.no med kopi til seksjonssjef Eldri Holo i NVE (enho@nve.no ).

Elsikkerhetsregelverket

Sist oppdatert: 31.03.2020

Det er direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som er ansvarlig for elsikkerhet for elektriske anlegg.

DSBs forskrifter om elsikkerhet skal følges som normalt, med mindre DSB har gitt dispensasjon.

NVE og DSB er i dialog for å kunne følge opp situasjonen best mulig.

DSBs informasjonssider om korona finner dere her: https://www.dsb.no/hendelser/koronavirus/

Har du spørsmål om håndtering av jordfeil i elektriske forsyningsanlegg og tilknyttede installasjoner i Covid-19 situasjonen?  Les mer her

Arbeidstidsbestemmelser

Sist oppdatert: 18.03.2020

I situasjoner som dette korona-utbruddet har arbeidsmiljøloven bestemmelser som kan gi vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.

Les mer på Arbeidstilsynets nettside.

 

Arbeidstakere på ferie

Sist oppdatert: 18.03.2020

Kort oppsummering:

Arbeidsgiver har en viss adgang til å både inndra innvilget ferie, og tilbakekalle fra ferie, personer som er kritisk for driften av kraftforsyningen. For begge deler gjelder visse vilkår. 

Hva med arbeidstakere på ferie?

Arbeidstaker har i utgangspunktet rett og plikt til å avvikle full ferie. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal drøfte tidspunkt for ferien i god tid før ferien skal avvikles. Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om når ferien skal avvikles, er det arbeidsgiver som har siste ord i saken.

Reglene for endring av fastsatt ferietid fremgår av ferieloven § 6 (3).

Kan arbeidsgiver inndra innvilget ferie?

Ferieloven § 6 (3) gir arbeidsgiver en viss adgang til å inndra innvilget ferie. Dette gjelder på følgende vilkår:

 • Det må være snakk om «uforutsette hendinger» som fører til at avviklingen av ferie vil skape «vesentlige driftsproblemer» for virksomheten.
 • Det er ikke mulig å skaffe en stedfortreder for arbeidstakeren.
 • Arbeidsgiver må drøfte en eventuell inndragning av innvilget ferie med arbeidstaker på forhånd.

I tillegg kan arbeidstaker kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Arbeidstakeren må opplyse om disse merutgiftene under drøftingen med arbeidsgiver.

Kan arbeidsgiver kalle tilbake arbeidstaker fra ferie?

Adgangen til å tilbakekalle arbeidstaker fra ferie som allerede er påbegynt, er ikke direkte regulert i ferieloven.

NVE oppfatter det slik at det at i denne ekstraordinære situasjonen vi er i nå på grunn av covid-19, er adgang til å kalle tilbake folk fra påstartet ferie. Dette gjelder dersom det er nødvendig fordi tilstedeværelse av disse personene er kritisk for driften av kraftforsyningen. For en vurdering av hvem dette er, viser vi til NVEs informasjon om føringer for prioritet for skole og barnehageplass, samt unntak fra karanteneplikt.  Også i slike tilfelle vil vilkårene om å drøfte dette med arbeidstakeren før det skjer og dekke ekstrautgifter gjelde.

Arbeidstaker og arbeidsgiver har adgang til å avtale at arbeidstaker avslutter påbegynt ferie.

Driftssentraler

Sist oppdatert: 03.04.2020

Kort oppsummering:

Reglene om funksjonelt skille på driftssentraler er ikke til hinder for å benytte tilgjengelig personell til drift av både kraftproduksjon og nett.

Selskapsmessig og funksjonelt skille, i henhold til forskrift om nettregulering og energimarkedet, gjelder per i dag bare for nettselskaper med over 100 000 kunder. I tillegg har det i noen tilfeller blitt satt som konsesjonskrav ved sammenslåinger at selskapsmessig skille gjennomføres.

Selskapsmessig og funksjonelt skille er ikke til hinder for at nettselskapene har felles driftssentral sammen med integrert kraftprodusent eller fjernvarmevirksomhet. Forskrift om nettregulering og energimarkedet inneholder ingen regulering av hvem som gjør hva på driftssentralen. Det vil altså ikke være behov for dispensasjon fra denne forskriften for å kunne benytte tilgjengelig personell til drift av både kraftproduksjon og nett. 

For regler knyttet til utøvelse av driftskontrollfunksjon fra hjemmekontor, se egen boks om kraftberedskapsforskriften. 

Fritak for innkalling til HV

Sist oppdatert: 24.03.2020

Kort oppsummering:

Virksomheter som er en del av KBO, kan søke fritak for innkalling til Heimevernet for personer som dekker en kritisk funksjon i virksomheten. Søknad skal fremmes til Forsvaret. 

Hvem kan få fritak for innkalling til Heimevernet?

NVE har i forbindelse med utbruddet av COVID-19 fått flere spørsmål om fritak for tjeneste ved mobilisering av Heimevernet.

Kraftberedskapsforksriften § 3-5 og vernepliktforskriften kan gi grunnlag for fritak. Kraftberedskapsforskriften må etter NVEs vurdering tolkes i lys av vernepliktforskriften kapittel 11 hvor fritaksordningen er hjemlet. Etter vernepliktforskriften er det kun personer som dekker en samfunnskritisk funksjon som kan få fritak fra oppmøte i Forsvaret, herunder Heimevernet, ved krise eller krig. Dette er etter kraftberedskapsforskriften personell som et viktig for å opprettholde driften av kraftforsyningen.

Hjemmelen til å søke fritak gjelder for alle enhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Virksomheter som ikke er en del av KBO, har ikke hjemmel etter kbf. § 3-5 til å søke om fritak. 

Forutsetningen for at det gis fritak for fremmøte i Forsvaret er at:

 • Virksomhetene dekker en samfunnskritisk funksjon, og er registrert som samfunnskritiske virksomheter (SKV) (alle KBO-enheter er SVK-enheter)
 • Arbeidstakeren dekker en kritisk funksjon hos KBO-enheten
 • Arbeidstakeren har gjennomført førstegangstjenesten og
 • Arbeidstakeren er disponert eller planlagt disponert av Forsvarets styrker, Heimevernet inkludert, har fått brev om nytilføring til Heimevernet eller er innkalt til repetisjons-/hjelpetjeneste


Alle kriteriene må være oppfylt før det er aktuelt å overføre personell til fritaksordningen

Forsvarsdepartementet sendte 16. mars 2020 instruks til Forsvaret angående bistand til sivilsamfunnet. Av denne følger det at behov for personell for å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor Heimevernets personellbehov. Dette betyr at Heimevernet vil frita innkalte personer som innehar en samfunnskritisk funksjon i det sivile så lenge denne ekstraordinære situasjonen krever det.

Søknad rettes til Forsvaret.

Her finner du informasjon om fritaksordningen og søknadsskjema.

Her finner du vernepliktsforskriften.

Hvordan forholde seg til krav i regelverk som er vedtatt for korona:

Prioritet for plass i barnehage og skole

Sist oppdatert 03.04.2020

Kort oppsummering: 

Driftskritisk personell i KBO-enhetene kan få prioritet for tilbud om barnehage- og skoleplass. Det er svært strenge kriterier for hvem dette kan gjelde. 

Hvem kan få prioritet for tilbud om barnehage-/skoleplass for ansatte i kraftforsyningen?

Bare driftskritisk personell innen kraftforsyningen kan få prioritet for tilbud om barnehage- og skoleplass (se egen boks om driftskritisk personell).

OED har i tillegg presisert at terskelen for å få tilbud om barnehage / skoleplass skal ligge høyt av hensyn til smittevern, og at antall personell som defineres bør begrenses så mye som mulig:

 • Kun nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
 • Foreldre oppfordres til bør legges til grunn en restriktiv linje med oppfordring til deling av barnepass mellom foreldrene.
 • Bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
 • Barna skal være under 12 år. Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Hva må dere som KBO-enheter gjøre? 
Det er den enkelte KBO-enhet som skal identifisere hvem som kvalifiserer for prioritet for tilbud om barnehage- og skoleplass. Identifiseringen følger samme rutiner som ved unntak fra karanteneplikt (se egen boks). 

At KBO-enheten bør i tillegg beslutte hvem i egen organisasjon som skal bekrefte overfor kommuner som tar kontakt, at aktuelle foresatte kvalifiserer for et omsorgstilbud

Å bli oppført på listen gir prioritet, men ingen garanti for tilbud om barnehage-/skoleplass. Ved å stå på denne listen, kvalifiserer man for å bli prioritert for tilbud fra kommunen om plass i barnehage/skole.

Dispensasjon fra karanteneplikt

Sist oppdatert: 03.04.2020

Kort oppsummering:

Driftskritisk personell i KBO-enhetene kan få dispensasjon fra karanteneplikt både etter nærkontakt med smittet person og ved ankomst til Norge. Det er svært strenge kriterier for hvem dette kan gjelde, og det skal besluttes av virksomhetsleder.

Hva slags personell kan ha rett til dispensasjon fra karanteneplikten?

Det er finnes to bestemmelser om karanteneplikt i Covid-19-forskriften:

 • Karanteneplikt ved ankomst til Norge i § 5
 • Karanteneplikt etter nærkontakt med bekreftet smittet person i § 8
 • Begge bestemmelsene gjelder ved siden av hverandre.
 • Det er mulighet for unntak fra karanteneplikt på gitte vilkår etter §§ 6, 7 og 9

Karantene for de som har vært på reise eller hatt nærkontakt med smittet

Alle som har vært på reise eller som har hatt nær kontakt med en som er bekreftet smittet, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge eller kontakt med smittet.
Karantene innebærer at man skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personer underlagt karanteneplikt kan kun oppholde seg utenfor hjem eller oppholdssted om nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt mener covid-19-forskriften kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. 

Her kan du lese mer om karantene og isolasjon.

Unntak fra karanteneplikt

Det er mulighet for å gjøre unntak fra begge kategoriene av karanteneplikt. Ingen av bestemmelsene har unntak fra isolering. Etter NVEs vurdering er innslagspunktene for unntakenes anvendelse det samme, selv om unntakene er noe ulikt formulert.

Unntak ved ankomst til Norge

Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra karanteneplikt etter § 5 i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 3.

Unntak ved nærkontakt med bekreftet smittet

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse, er unntatt fra karanteneplikt etter § 8 når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. Dette gjelder ikke dersom personen som er unntatt karantene utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse i kritiske samfunnsfunksjoner. Bruk av unntaket etter første ledd første punktum skal avklares med virksomhetsledelsen.

Personer som er omfattet av unntaket i første ledd første punktum, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer, jf. § 3.

Bare driftskritisk personell innen kraftforsyningen som blir nærmere identifisert etter strenge kriterier, har rett til unntak fra karanteneplikten (se egen boks om dette på nettsiden).

Hva må dere som KBO-enheter gjøre?
Det er den enkelte KBO-enhet som skal identifisere hvem som kvalifiserer for unntak fra karanteneplikt. KBO-enhetene må ha rutiner for hvordan enheten gjennomfører identifiseringen basert på disse kriteriene:

NVE anbefaler at rutinene omfatter:

 • At KBO-enheten legger stor vekt på hensynet til smittevern.
 • At KBO-enheten foretar en konkret identifisering av personer som er aktuelle og lager en liste over hvilke personer dette er. NVE anbefaler at det klart skilles mellom de som er og de som kan bli driftskritiske.
 • At det lages en skriftlig begrunnelse som viser de vurderinger som har vært gjort for hver person. Begrunnelsen skal inneholde en vurdering av:
 • behov/samfunnsmessige konsekvenser ved at personen settes i karantene
 • kompenserende tiltak (f.eks. at man kjører i egen bil)
 • At øverste leder i KBO-enheten beslutter hvem som står på listen og hvem som gis dispensasjon. 

Dokumentasjon

Det er per i dag ingen krav til dokumentasjon. Unntakene fra karanteneplikt inntrer derfor uten at det skal gis tillatelse fra helsemyndigheter, tollmyndigheter eller politi.

For å legge til rette for enklere grensepasseringer kan KBO-enheter som benytter arbeidskraft som kommer til Norge fra andre land, gi personellet en skriftlig bekreftelse på at personellet faller under ett av unntakene. For eksempel kan arbeidsgiver utstede en skriftlig bekreftelse på at en person har arbeidssted i Norge og bopel i Sverige eller Finland, eller en bekreftelse på at han eller hun er ansett som driftskritisk personell innenfor kraftforsyning. Slik skriftlig bekreftelse kan eventuelt fremlegges for helsemyndigheter, tollmyndigheter eller politi for eksempel ved grensepasseringer. 

NVE har utarbeidet en mal for grensepassering som kan brukes for å bekrefte at en arbeidstaker skal ha dispensasjon fra karanteneplikt eller vedtak om bortvisning.

Plikter for personer som er omfattet av unntak fra karanteneplikt

Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare når personellet er på jobb eller på reise til og fra arbeidsstedet. Det betyr at der en person har fått unntak fra karantene, skal han eller hun innrette seg etter karantenereglene i fritiden.

I tilfeller der arbeidere har bosted i tilknytning til arbeidsplassen som organiseres av arbeidsgiver må arbeidsgiver legge til rette for at arbeidstakere kan unngå nærkontakt med andre arbeidere på bostedet.

Les mer i rundskriv 1-3/2020

Covid-19-forskriften. 

Prioritet for testing

Sist oppdatert: 23.03.2020

Kort oppsummering: 

Det er per i dag ikke gitt prioritet for testing av personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kraftforsyningen. 

NVE har mottatt mange spørsmål om prioritet for testing av personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kraftforsyningen. Per i dag er ikke NVE kjent med at det er gitt prioritet for slikt personell.

Forskriftene som er gitt i medhold av smittevernloven, regulerer per i dag ikke dette.

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert nye retningslinjer for testing av coronaviruset.

Kritisk personell (utover ansatte i helsetjenesten) er fremdeles ikke omfattet:

FHI MED PRIORITERT REKKEFØLGE FOR TESTING
Folkehelseinstituttet har publisert en prioritert rekkefølge for testing, den er som følgende:
1. Pasienter med behov for innleggelse
2. Pasienter/beboere i helseinstitusjoner
3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid
4. Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom
5. Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19.
Underliggende kronisk sykdom er utdypet som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk.
Det står videre spesifisert at ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.

Les mer på FHI sine nettsider.  

Særlig om leverandører og arbeidstakere fra andre land

Sist oppdatert: 03.04.2020

Kort oppsummering:

Driftskritisk personell og EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i kraftforsyningen hvor det er kritisk behov for arbeidskraft, er ikke omfattet av forskriften om bortvisning av utlendinger av hensyn til folkehelsen. Unntak gjelder også for utsendte arbeidstakere fra en EØS-stat som har påbegynt eller skal påbegynne et oppdrag som skal vare i minst tre måneder. NVE har utarbeidet en mal for grensepassering som kan brukes for å bekrefte at en arbeidstaker skal ha dispensasjon fra karanteneplikt eller vedtak om bortvisning. 

Personer ansatt hos leverandører kan i helt særlige tilfeller falle innunder unntaksbestemmelsen fra karanteneplikt for driftskritisk personell. 

Unntak fra vedtak om bortvisning

Det er vedtatt en forskrift som innebærer at alle utlendinger uten oppholdstillatelse, som ikke omfattes av noen av unntakene nedenfor, vil bli bortvist uten nærmere vurdering av hvilken smittefare de individuelt utgjør. Flere av unntakene er aktuelle i kraftforsyningen: 

 • Bortvisningsforskriften § 1 oppstiller unntak for EØS-borgere som skal påbegynne et arbeidsforhold i en næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft. Utbygging av vann- og vindkraft og kraftnett er nevnt som eksempler på næring hvor det er kritisk behov for arbeidskraft. Denne kategorien er ikke det samme som driftskritisk personell i kraftforsyningen som gir mulighet for unntak fra karanteneplikt.
 • Bortvisningsforskriften § 1 oppstiller unntak for utsendte arbeidstakere fra en EØS-stat som har påbegynt et arbeidsoppdrag i Norge eller skal påbegynne et arbeidsoppdrag som skal vare i tre måneder eller mer. Med «utsendte arbeidstakere» menes selvstendige oppdragstakere eller ansatte i et firma i et EU/EØS-land som har kontrakt med et norsk firma om å utføre et oppdrag i Norge. 
 • Bortvisningsforskriften § 2 oppstiller videre unntak for personer som er omfattet av unntaket fra karanteneplikt ved ankomst til Norge etter covid-19-forskriften. Dette innebærer for det første at utlendinger som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, ikke skal bortvises. Unntaket gjelder når de reiser til og fra arbeid. Dette innebærer videre at utlendinger som er ansett som driftskritisk personell ikke kan bortvises. Dette omfatter også utlendinger som er spesielt invitert av norske myndigheter for spesielle formål, eksempelvis fordi de har særlig kompetanse som den samfunnskritiske funksjonen kraftforsyningen har bruk for.

Bortvisningsforskriften finnes her. 

Rundskriv G-07/2020 finnes her. 

Mal til bruk ved grensepasseringer finnes her.

 

Unntak fra karanteneplikt

Driftskritisk personell i KBO-enhetene kan få dispensasjon fra karanteneplikt både etter nærkontakt med smittet person og ved ankomst til Norge. Utenlandsk arbeidskraft med bopel i Sverige eller Finland er unntatt fra karanteneplikt ved ankomst til Norge ved reise over grensen for arbeid i Norge.

Unntakene fra karanteneplikt som nevnt i annen faktaboks på denne siden, kan etter NVEs vurdering i helt særlige tilfeller også gjelde personer ansatt hos leverandører. Hensynet til å opprettholde fremdriften i prosjekter vil ikke alene kvalifisere for unntak. 

Unntakene fra bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge, omfatter en større krets personer enn de som kan unntas fra karantepliktbestemmelsene i covid-19-forskriften. Dette betyr at arbeidstakere fra EØS-land kan komme inn i Norge, gjennomføre karanteneplikt og dermed utføre oppdraget sitt, gitt at vilkårene for dette er oppfylt.

Forholdet mellom nasjonale og kommunale regler

Sist oppdatert: 03.04.2020

Kort oppsummering:
Myndighetene anbefaler kommunene at lokale tiltak som rammer blant annet kritiske samfunnsfunksjoner unngås.

Regjeringen utga 29. mars en veileder til kommunene om lokale karanteneregler og innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19. Veilederen kommer med anbefalinger til kommunene om hvordan kommunale vedtak bør utformes ut fra dagens situasjon.

For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener Regjeringen at det ut fra situasjonen per i dag er viktig at blant annet følgende tiltak unngås:

 • Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser
 • Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse
 • Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen
 • Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft
 • Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)
 • Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv.

Les mer på Norsk Lovtidend

Driftskritisk personell i kraftforsyningen

Sist oppdatert 06.04.2020

Kort oppsummering:

Med driftskritisk personell i kraftforsyningen menes personell i kraftforsyningen som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kraftforsyningen. Dette gjelder både elektrisk energi og fjernvarme. OED har gitt føringer om hvilke kriterier som skal legges til grunn. Dialogen mellom OED og NVE gjengis her i brevs form.  

Driftskritisk personell i kraftforsyningen kan få

 1. Prioritet for tilbud om barnehage- og skoleplass
 2. Dispensasjon fra karanteneplikt
 3. Unntak fra bortvisning

Det er også presisert at hyttforbudet ikke gjelder for pendlerbolig eller annen eiendom som man er nødt til å benytte for å utføre yrkesmessig arbeid. 

Dersom en KBO-enhet er usikker på hvem som omfattes av definisjonen, kan man ta kontakt med NVE for en vurdering av konkrete tilfeller. 

Kraftforsyning er en samfunnskritisk funksjon

Selv om kraftforsyningen er regnet som en samfunnskritisk funksjon, vil ikke alle som er ansatt i kraftforsyningen være omfattet av muligheten for prioritet for tilbud om barnehage- og skoleplass og/eller  unntak fra karanteneplikten. Dette gjelder bare for «personell … innen … de kritiske definerte samfunnsfunksjoner»

Kriterier for identifisering av personell innenfor kraftforsyningen

 • Samfunnsfunksjonen kraftforsyning omfatter de systemer og leveranser som er nødvendig for å ivareta samfunnets behov for elektrisk energi til oppvarming, husholdning, produksjon, transport med mer, og fjernvarme der slike anlegg er utbygd.
 • Alt personell i virksomheter som inngår i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO), anses å være ansatt i virksomheter innenfor den kritiske samfunnsfunksjonen "kraftforsyning".
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner må imidleritd begrenses til driftskritisk personell i KBO-enhetene og nøkkelpersonell i NVEs krisehåndtering. Personellets arbeid må være strengt nødvendig for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Forsvarlig drift vil ikke være det samme som normal drift av kritisk samfunnsfunksjon, jf. rundskriv 1-3/2020
 • Med driftskritisk personell i KBO-enhetene mener OED personell som er viktig for å opprettholde forsyningssikkerheten for strøm og fjernvarme. Dette omfatter:
  • Personell på driftssentraler
  • IT-personell
  • Reparasjonspersonell
  • Medlemmer av beredskapsorganisasjon og eventuell beredskapsstab
  • Eventuelt et svært begrenset antall personer i støttefunksjoner som er nødvendige for å ivareta driften.
  • Nøkkelpersonell for NVEs krisehåndtering

 

Andre samfunnskritiske funksjoner enn kraftforsyningen

Selv om personell ikke er ansett som driftskritisk personell i kraftforsyningen, kan personellet anses som viktig for andre samfunnskritiske funksjoner.

Eksempelvis kan personell hos KBO-enheter som har forbrenningsanlegg etter en konkret vurdering omfattes under den samfunnskritiske funksjonen «renovasjon og håndtering av farlig avfall».

Les mer her. 

Er du i tvil om hvem som omfattes?

Av rundskriv 1-3/2020 følger det at KBO-enheter som er i tvil om deres personell er ansett som driftskritisk, bør be sektordepartementet om en vurdering av hva som «er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av [kraftforsyningen]». OED har bedt NVE som beredskapsmyndighet om å foreta vurderinger av unntak i konkrete tilfeller i stedet for OED som sektordepartement.  

For at NVE skal ta stilling til slike spørsmålmå KBO-enheten sørge for at følgende er oppfylt:  

 1. KBO-enheten har lest informasjonen som ligger på NVEs informasjonsside om korona, herunder også informasjon på sider vi har lenket til. 
 2. Henvendelsen gjelder et konkret tilfelle som ikke er omtalt på NVEs informasjonsside om korona. 
 3. Unntak er strengt nødvendig av hensyn til forsvarlig forsyningssikkerhet av elektrisk energi eller fjernvarmeUnntak som KBO-enheten mener er nødvendig av andre hensyn, er ikke omfattet av unntaksadgangen for driftskritisk personell
 4. KBO-enheten har skriftlig begrunnet behovet for unntak, herunder konsekvenser ved at unntak ikke gis og når konsekvensene inntrer.  
 5. KBO-enheten har gitt KDS anledning til å uttale seg om saken 

Henvendelser sendes til nve@nve.no  

NVE vil prioritere å svare på henvendelser av tidskritisk karakter

Les mer i rundskriv 1-3/2020