Korona og kraftforsyningen - NVE

Kraftforsyningen er en samfunnskritisk funksjon og en viktig del av verdikjeden for å opprettholde grunnleggende funksjoner i samfunnet. NVE fortsetter derfor å publisere fortolkninger av føringer og krav fra regjering, departement og NVE, spesielt rettet mot kraftforsyningen. Vi viderefører også rapportering og enkelte råd spesielt rettet mot KBO.

NVE er beredskapsmyndighet og har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Rapportering fra KBO danner grunnlag for NVEs rapportering og kontakt med OED og andre sektormyndigheter. Et felles nasjonalt situasjonsbilde er viktig for å tilpasse relevante tiltak, dispensasjoner og krav ettersom krisen utvikler seg videre.  

Selv om regjeringen har laget en nasjonal plan for nedtrapping av tiltak, viderefører NVE derfor enkelte råd spesielt rettet mot KBO. Disse tiltakene er ment å supplere de nasjonale tiltakene. NVE oppfordrer til å planlegge langsiktig og for øvrig følge nasjonale tiltak og råd.

I tillegg har Energi Norge, Fjernvarmeforeningen og Samfunnsbedriftene Energi i fellesskap utviklet en smittevernstandard for bransjespesifikke problemstillinger.