132 kV Tunnsjødal - Kjelmyrlonet og nye Brekkvasselv transformatorstasjon ved Kjelmyrlonet

Tiltakshaver
NTE Nett AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201205507
Status
Konsesjon avslått
Dato
13.11.2017
Fylke
Trøndelag
Kommune
Namsskogan

NVE har 13.11.2017 avslått søknad fra NTE Nett om å bygge ny 132 kV kraftledning Tunnsjødal-Kjelmyrlonet og nye Brekkvasselv transformatorstasjon på Kjelmyrlonet.

NTE Nett søkte om konsesjon for ledningen for å gi kapasitet i nettet til småkraftverk som det er søkt om konsesjon til eller gitt konsesjon til i området. NVE har behandlet søknaden om ledningen samtidig med flere småkraftsøknader. Etter NVEs vurdering er de potensielle nyttevirkningene ved å bygge ledningen å tilknytte fire vannkraftverk på til sammen 14 MW. Det er etter vår vurdering ikke behov for å bygge ledningen av hensyn til forsyningssikkerhet. 

NVE vurderer at verdien av kraftproduksjonen fra småkraftverkene er langt lavere enn de samlede tallfestede kostnadene med å bygge kraftverkene, ledningen og transformatorstasjonen. NVE kan kun gi konsesjon til tiltak som anses å være samfunnsmessig rasjonelle. Det vil si at de positive virkningene må være større enn de negative. I denne saken mener NVE at de positive virkningene, i form av ny kraftproduksjon, ikke er større enn kostnadene, i form av investeringskostnader og samlede virkninger for areal og miljø.

For mer informasjon om NVEs vurderinger, se notatet "Bakgrunn for vedtak" i boksen til høyre.

Her kan du les mer om småkraftsøknadene som er behandlet samtidig: Steinåa kraftverk, Bjørelva kraftverk, Litlflåttådalselva kraftverk og Flåttådalselva kraftverk.