Guleslettene

Tiltakshaver
GULESLETTENE VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200704834;201701563
Status
Konsesjon gitt
Dato
02.02.2017
Fylke
Vestland
Kommune
Kinn, Bremanger
Søkt produksjon
671.16 GWh
Søkt effekt
197.40 MW

NVE ga den 08.10.2014 Guleslettene vindkraft AS tillatelse til å bygge og drive Guleslettene vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Det ble gitt konsesjon til en samlet installert effekt på inntil 160 MW. Vedtak ble påklaget, og oversendt Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse. OED stadfestet NVEs vedtak 11.11.2016, med tilleggskrav om for- og etterundersøkelser av fugletrekk. Det vises til gjeldende konsesjon av 02.02.2017.

I henhold til anleggskonsesjonen post 12 og 13 skal det utarbeides en detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), som skal godkjennes av NVE før anleggsstart. NVE mottok detaljplan og MTA for Guleslettene vindkraftverk 23.03.2018. NVE godkjente planene i vedtak av 24.06.2018. Vedtaket ble påklaget og oversendt OED for endelig avgjørelse. I vedtak av 15.11.2019 stadfester OED NVEs vedtak. 


NVE har i konsesjonsvedtaket lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet, og at Guleslettene vindkraftverk vil bidra til at forpliktelsene knyttet til Norges fornybarmål kan oppfylles. De viktigste virkningene av Guleslettene vindkraftverk knyttes til friluftsliv, landskap, INON og trekkende fugl. Guleslettene vindkraftverk vil etter NVEs vurdering gi akseptable virkninger for miljø og samfunn sett i sammenheng med produksjon av en betydelig mengde fornybar kraft.

Guleslettene vindkraft AS søkte i 27.05.2017 om å øke installert effekt i vindkraftverket til 195 MW. NVE ga tillatelse til økt installert effekt 15.06.2017. Tiltakshaver har i brev av 22.08.2017 søkt om tillatelse til å bygge en ny 4,2 km lang adkomstvei fra Sørgulen til planområdet. NVE ga tillatelse til ny adkomstvei i vedtak av 23.03.2018. NVE har i vedtak av 24.06.2018 gitt tillatelse til økt installert effekt inntil 197,4 MW.