Vannuttak fra Østerdalselva til settefiskproduksjon

Registreringsnummer
8347
Saksnummer
201902912
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Status
Søknad
Fylke
Nordland
Kommune
Rødøy
Vassdragsområde
159.52A

Høringsfrist: 15.08.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Hvis du ønsker papirutgave av søknaden, ta kontakt med Geir Helge Johansen på tlf. 97 10 59 10 eller e-post: ghj@radgivende-biologer.no.

Helgeland Smolt AS søker om tillatelse til uttak av vann for å forsyne et nytt settefiskanlegg på

Tangneset/Klubban med planlagt produksjon på inntil 10 millioner smolt med størrelse opptil 600 gram.

Det søkes etter vannressursloven § 8 om tillatelse til:

 

Vannuttak inntil 101 l/s fra Østerdalselva, med et årlig gjennomsnittlig uttak på 63,7 l/s.

Slipp av minstevannføring til Østerdalselva på 22 l/s, som kraftverket gjør i dag.

Oppregulere Blokvatnet 40 cm mellom laveste regulerte vannstand (LRV) 40 moh og høyeste regulerte vannstand (HRV) 40,4 moh.

Slipp av minstevannføring fra Blokvatnet på 36 l/s om sommeren og 23 l/s om vinteren.

 

Anlegget vil være resirkuleringsbasert med et vannbehov på inntil 13,4 m3/min gjennom året, bestående

av 60% ferskvann og 40% sjøvann. Sjøvann skal benyttes til den største fisken, og i perioder med

begrenset tilgang på ferskvann kan sjøvannsandelen økes. Hovedvannkilden vil være i inntaksdammen

til Småkraft AS sitt Kistafossen kraftverk i Østerdalselva. Det er gjort avtale med kraftverket for å sikre

vannforsyningen til settefiskanlegget. Det ønskes å benytte Blokvatnet som et reservemagasin.