Konsesjonssak - NVE

Opedal Ljosverk

Registreringsnummer
8033
Saksnummer
201708661
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
06.12.2018
Tiltakshaver
Opedal Ljosverk AS (SUS)
Fylke
Vestland
Kommune
Ullensvang
Vassdragsområde
049.4A
Søkt produksjon
5.50 GWh

NVE avslår søknaden frå Opedal Ljosverk AS om løyve til å byggje Opedal Ljosverk i det verna vassdraget Opo/Opsjå i Lofthus i Ullensvang herad fordi ei utbygging vil ha negative verknader på verneverdiane i vassdraget.

NVE meiner at ei utbygging vil gje store irreversible terrenginngrep både i og langs elva Opo, særleg ved inntaket og i den øvste delen av røyrgata. Dette samsvarar ikkje med at vassdraget er verna på grunn av at det er urørt. I området rundt Sørfjorden er tettleiken av vasskraftverk spesielt høg og for ikkje å auke den samla belastninga på vassdraga i denne regionen er også omsynet til sumverknader tillagt stor vekt.
Opedal Ljosverk ville hatt ein produksjon på 5,5 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 275 husstandar.