Tverråna kraftverk

Registreringsnummer
7664
Saksnummer
201504507
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
SØRKRAFT PROSJEKTUTVIKLING AS
Fylke
Vest-Agder
Kommune
Marnardal
Vassdragsområde
022.C3
Søkt produksjon
3.60 GWh

NVE har mottatt søknad fra Sørkraft Prosjektutvikling AS om tillatelse til bygging og drift av Tverråna kraftverk.

Sørkraft Prosjektutvikling ønsker å utnytte et fall på 70 m i Tverråna med inntak på kote 145 og kraftstasjon på kote 75. Inntaksdammen i betong er planlagt med en lengde på ca. 15 m og en høyde på 4 m. Fra inntaket føres vannet i et 1000 mm rør over en strekning på 550 m ned til kraftstasjonen. Rørgata graves ned og dekkes til på hele strekningen. Det søkes om legging av til sammen ca. 1100 meter ny permanent vei i forbindelse med bygging kraftverket.

Middelvannføringen ved inntaket er 973 l/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2,4 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,33 MW, og vil etter planene gi en årsproduksjon på 3,6 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 550 m lang elvestrekning. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 8 l/s i perioden 1.5-30.9 og 92 l/s resten av året.