Konsesjonssak - NVE

Tjuvholforsen kraftverk

Registreringsnummer
7312
Saksnummer
201306423
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
28.02.2020
Tiltakshaver
CLEMENS KRAFT HOLDING AS
Fylke
Nordland
Kommune
Grane
Vassdragsområde
151.BA0
Søkt produksjon
14.50 GWh

Olje- og energidepartementet omgjør NVEs vedtak om konsesjon til Tjuvholforsen kraftverk

NVEs vedtak av 28.5.2018 om konsesjon til Tjuvholforsen kraftverk ble påklaget av Naturvernforbundet i Nordland og grunneier Geir Frode Elvetun. Etter NVEs vurdering ga ingen av klagene grunnlag for å endre vårt opprinnelige vedtak, og vi oversendte derfor klagene til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse. Departementet avgjorde saken i vedtak 28.2.2020 med følgende konklusjon:

«Tjuvholforsen kraftverk kan bidra årlig med om lag 14,5 GWh fornybar energi. Tiltaket kan gi positive ringvirkninger lokalt og varige inntekter til søker, grunneiere og Grane kommune.

Departementet mener at Tjuvholforsen kraftverk vil innebære store terrenginngrep som vil være synlige i lang tid etter utbygging. Gluggvasselva har allerede en sterkt redusert vannføring etter at avrenningen fra 73 % av feltet er overført til Røssvatn, og en utbygging som omsøkt vil ytterligere redusere elvas verdi som landskapselement. Rørtraseen vil krysse en forekomst av naturtypen kystgranskog langs Stormobekken som er verdsatt som viktig.

Departementet legger til grunn at skogforekomsten vil få redusert utstrekning og verdi. Departementet mener at avbøtende tiltak ikke vil kunne bøte på ulempene av Tjuvholforsen kraftverk i tilstrekkelig grad. Departementet vil også vise til at tiltaket har negativ netto nåverdi i NVEs basisscenario for framtidig kraftpris, og i begrenset grad kan bære ulempene for naturmangfold og landskap.

Etter en samlet vurdering finner departementet at fordelen og nytten av Tjuvholforsen kraftverk er mindre enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser. Vilkåret for å gi konsesjon er dermed ikke tilstede, jf. vannressursloven § 25.»