Todøla kraftverk

Registreringsnummer
6347
Saksnummer
201301539
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
15.12.2015
Tiltakshaver
TODØLA KRAFTVERK AS
Fylke
Buskerud
Kommune
Nes
Vassdragsområde
012.CC7A0
Søkt produksjon
8.40 GWh

NVE gjev løyve til Eima kraftverk i Hol kommune og Todøla kraftverk i Nes kommune. Eima kraftverk vil produsere om lag 8,5 GWh i eit medels år, medan Todøla kraftverk vil produsere om lag 8,2 GWh. Samla svarar dette til straumbruken til 800 husstandar. Kraftverka vil vere eit bidrag til auka fornybar kraftproduksjon.

Todøla kraftverk vil etter NVE sitt syn ha avgrensa verknader for ålmenne interesser etter at kraftstasjonsplasseringa blei justert i forhold til dei opphavlege planane.

Redusert vassføring i Eima vil ha noko verknad for landskap og naturmangfald. NVE meiner at ulempene kan avgrensast ved å sette vilkår om avbøtande tiltak, mellom anna tilstrekkeleg minstevassføring og landskapstilpassing i detaljplanfasen.

 

Med vedtaka om Eima kraftverk og Todøla kraftverk, har NVE avslutta handsaminga av i alt 9 småkraftsøknadar i Hallingdal frå Flå til Hol i 2014 og 2015. Det er gjeve i 4 løyve medan 3 søknader er avslått. To av søknadane blei trekt av søkjarane før NVE si slutthandsaming.

 

Det er opprettet et eget utbyggingsselskap - Todøla Kraftverk AS, og 16.05.2017 ble konsesjonen for Todøla kraftverk overført til dette selskapet.