Skorga kraftverk

Registreringsnummer
5825
Saksnummer
200904537
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
18.12.2015
Tiltakshaver
SKORGA KRAFTVERK AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Nesset
Vassdragsområde
104.13
Søkt produksjon
10,00 GWh

Seks løyve og fire avslag til små-kraftverk i Nesset og Rauma kommunar

NVE gjev løyve til Kvidalselva og Skorga kraftverk i Nesset kommune, og Skorgeelva, Morgådalselva, Loftdalselva og Rabbelva kraftverk i Rauma kommune. Fire av kraftverka, Strandelva kraftverk i Nesset kommune og Smøråa, Høgseterelva og Kavlifoss kraftverk i Rauma kommune får avslag. Dei seks kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 65,4 GWh i eit medels år, noko som svarar til straumbruken til 3270 husstandar. Prosjekta som fekk avslag kunne samla gitt om lag 30,3 GWh/år. Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. Verdfullt naturmangfald og landskap har vore sentrale tema i NVE si vurdering av desse prosjekta. NVE har gjeve konsesjon til kraftverka som NVE meiner gjev minst konflikt med allmenne interesser og som samstundes vil bidra med ei viss mengde ny fornybar energiproduksjon. For å redusere dei negative verknadane for dei ålmenne interessene, er det sett vilkår til kvart av prosjekta som har fått løyve. Etter NVE si vurdering vil aktuelle tilpassingar ikkje vere tilstrekkelege til å bøte på ulempene som ville ha følgt av kraftverka som fekk avslag.