132 kV kraftledning Opstad - Håland samt ny Håland transformatorstasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201902339
Status
Søknad
Dato
15.03.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Hå, Time

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad og konsekvensutredning fra Lyse Elnett for en ny 132 kV kraftledning og ny transformatorstasjon. Ledningen vil gå fra Opstad transformatorstasjon i Hå kommune til en ny Håland transformatorstasjon i Time kommune i Rogaland fylke.

NVE holder offentlig møte onsdag 10. april kl. 19.00. Møtet finner sted på Jæren golfklubb, Grødemsveien 150, 4346 Bryne. NVE vil orientere om behandlingen av søknaden og konsekvensutredningen. Lyse Elnett vil være til stede og orientere om sine planer. Møtet er åpent for alle.

Bakgrunnen for søknaden er at kraftledningen og ny transformatorstasjon er nødvendig for å sikre strømforsyningen til Sør-Rogaland og Jæren. I kommunene Hå, Klepp og Time har det vært en økning i antall innbyggere fra ca. 26500 i 1970 til ca. 57000 i dag. Befolkningsveksten har ført til økt strømforbruk i Sør-Rogaland og eksisterende nett har behov for reinvesteringer som følge av alder. En ny 132 kV kraftledning mellom Opstad og Håland transformatorstasjoner, samt ny Håland transformatorstasjon vil øke kapasiteten og bidra til at forsyningssikkerheten til befolkning og næringsliv også i framtida skal være på et tilfredsstillende nivå.

Lyse Elnett søker om å bygge en ny 9 km. lang kraftledning, der traseen i hovedsak (7km.) går langs eksisterende trasé for 50 kV kraftledningen Opstad – Holen frem til Nedre Oma. Fra Nedre Oma inn mot Auglend/Herigstad er det søkt om to alternative traseer over en strekning på 2 km frem til en ny Håland transformatorstasjon. Lyse Elnett søker om en ny plassering av Håland transformatorstasjon og om å rive den 10,5 km. lange 50 kV kraftledning Opstad-Holen for å gjenbruke deler av denne traseen til den nye kraftledningen.

Lyse Elnett søker om konsesjon i medhold av energiloven. Konsekvensutredningen for nytt 132 kV nett på Sør-Jæren er utarbeidet i medhold av reglene i plan- og bygningslovens kap. 14 med forskrifter, og utredningsprogram fastsatt av NVE.

Lyse Elnett søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene etter ekspropriasjonsloven. Samtidig søker de om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og rettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt. Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo