132 kV Bergeløkka - Brunla

Tiltakshaver
SKAGERAK NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201702733
Status
Konsesjon gitt
Dato
17.11.2017
Fylke
Vestfold
Kommune
Larvik

NVE har gitt Skagerak Nett AS konsesjon for å bygge om dagens 132 kV kraftledning ved Farriseidet i Larvik kommune, som følge av at ledningen kommer i konflikt med Statens vegvesens planer for ombygging av veg i området. Det er også gitt konsesjon til å rive tre liner av seks, på dagens 132 kV kraftledning mellom Bergeløkka og Brunla transformatorstasjoner.

Statens vegvesen skal bygge ny E18 ved Farriseidet i Larvik kommune. I planene for ny veg ligger det inne et nytt lokalt vegnett som kommer i konflikt med dagens 132 kV kraftledning Bergeløkka–Brunla, som eies av Skagerak Nett AS. NVE har gitt konsesjon til å flytte ledningen over en strekning på cirka en kilometer ved Farriseidet. 

Kraftledningen mellom Bergeløkka og Brunla transformatorstasjoner består i dag av to trådsett (seks liner). Skagerak Nett AS har og fått tillatelse til å rive ett av disse trådsettene, over en strekning på cirka 7,5 kilometer.

NVE har også meddelt ekspropriasjonstillatelse for anleggene.

Grunn- og rettighetshavere som blir berørt av ekspropriasjonssøknaden, kan finne relevant informasjon om hva det innebærer på www.nve.no/grunneierinfo