132 kV Rosten - Vågåmo

Tiltakshaver
Oppland Energi AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
200800604
Status
Konsesjon gitt
Dato
09.05.2016
Fylke
Oppland
Kommune
Vågå, Sel

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Eidefoss Nett tillatelse til å erstatte eksisterende luftledning mellom Vågåmo og Nugga transformatorstasjoner i Vågå kommune med en 1,6 km lang jordkabel. Oppland Energi har fått tillatelse til å legge en tidligere konsesjonsgitt 132 kV jordkabel i samme grøft som 66 kV kabelen til Eidefoss Nett og tillatelse til å endre kabeltraseen ved Skjellom. I tillegg har Oppland Energi fått tillatelse til å benytte komposittmaster på deler av 132 kV ledningen mellom Rosten kraftverk og Vågåmo transformatorstasjon.

Hva er det gitt konsesjon til?

Tillatelsene omfatter:

  • Ny 66 kV jordkabel mellom Vågåmo og Nugga transformatorstasjoner (Eidefoss Nett)

  • Riving av eksisterende 66 kV ledning mellom Vågåmo og Nugga transformatorstasjoner (Eidefoss Nett)

  • Endring av mastetype for 132 kV ledningen Rosten-Vågåmo til komposittmaster for store deler av ledningen.

  • Endring av kabeltrasé mellom Skjellom og Vågåmo transformatorstasjon for 132 kV ledningen Rosten-Vågåmo

  • NVE har også gitt Eidefoss Nett ekspropriasjonstillatelse for anleggene mellom Vågåmo og Nugga.

Hva innebærer tillatelsene?

  • Driftssikkerheten i nettet må opprettholdes ved innføring av mer kraft i systemet. Det medfører at det må gjøres endringer i eksisterende anlegg. Riving av eksisterende luftledning mellom Vågåmo og Nugga vil være positivt for landskapet. De øvrige endringene som det gis tillatelse til, er i hovedsak knyttet til bedre koordinering av nødvendige og konsesjonsgitte tiltak og ønske om mindre terrenginngrep som følge av anleggsarbeidet.
  • NVE mener at vilkår om når anleggsarbeidet skal foregå ved kryssing av elva Nugga, vil ivareta verdiene i vassdraget.
  • Med god bakgrunnsdekning og bruk av samme mastekonfigurasjon, vil bruk av komposittmaster på 132 kV ledningen Rosten-Vågåmo i stedet for tremaster, ikke endre de visuelle virkningene vesentlig.