Konsesjonssak - NVE

Havsul I vindkraftverk (offshore)

Tiltakshaver
HAVSUL I AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200600764;200704080
Status
Konsesjon gitt
Dato
24.06.2008
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Ålesund, Aukra
Søkt produksjon
1190.00 GWh
Søkt effekt
350.00 MW

NVE har 27.03.2020 gitt utvidet frist for idriftsettelse til 31.12.2025.

NVE har gitt konsesjon til Havsul I AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Havsul I vindkraftverk (offshore) i Sandøy/Aukra kommune, Møre og Romsdal fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 350 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

Begrunnelsen for vedtaket er at vindkraftverket vil gi omlag 1 TWh fornybar energiproduksjon i en region med anstrengt forsyningssikkerhet. Vindkraftverket vil være visuelt dominerende, men revidert planløsning gir økt avstand til land og vil redusere den visuelle virkningen vesentlig. Nærmeste vindturbin vil ligge ca 6 km fra bebyggelse på Harøya og Finnøya i Sandøy kommune. Mulige negative virkninger for miljø er i hovedsak knyttet til fortreningseffekter for sjøfugl som overvintrer og bruker området til næringssøk og fjørfelling. Omfanget av dette er usikkert og vil være avhengig av om fugl vil tilpasse seg vindkraftverket etter anleggsperioden. NVE anser ikke mulige virkninger for fugl for å være avgjørende for konsesjonsvedtaket. Vindkraftverket vil medføre ulemper for taretrålenæringen, men NVE forutsetter at det gjøres tiltak for å redusere ulempene mest mulig. Det stilles vilkår knyttet til blandt annet drift- og vedlikehold, nedleggelse, lysmerking, tiltak i forhold til taretråling/fiskeri, kamuflering av kraftledninger og miljøovervåkningsprogram.

Konsesjonsvedtaket er endelig stadfestet etter klagebehandling i Olje- og energidepartementet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad av 25.06.2019 fra Havsul I AS, der de søker om utvidet frist for idriftsettelse for Havsul I vindkraftverk, til 01.01.2025. Opprinnelig frist for idriftsettelse i medhold av konsesjon av 24.06.2008 (NVE ref. 200704080-37) var 01.06.2013. Denne fristen ble i vedtak av 12.03.2012 utvidet til 01.01.2020.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=