Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk

Tiltakshaver
RWE WIND NORWAY, BRANCH OF RWE WIND NORWAY AB
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201203842
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.01.2019
Fylke
Agder
Kommune
Birkenes
Søkt produksjon
289.00 GWh
Søkt effekt
85.00 MW

E.ON Wind Norway, branch of E.On Wind Norway har konsesjon for Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk. Planområdet på Storehei er endelig avslått.


NVE har i vedtak av 08.12.2017 gitt konsesjon og ekspropriasjonstillatelse til E.ON Wind Norway, branch of E.On Wind Norway for bygging og drift av Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Birkenes kommune, Aust-Agder fylke. Det er gitt konsesjon til et vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 85 MW og nettilknytting med en ca 2 km lang kraftledning mellom planområdene og felles transformatorstasjon i planområdet på Bjelkeberget, og nettilknytning til eksisterende 132 kV Brekke- Senumstad.

NVEs vedtak er påklaget av flere parter, og saken ble oversendt OED for endelig behandling i brev av 13.03.2018. OED ga endelig konsesjon i tråd med NVEs vedtak i brev av 20.12.2018. OED har endret konsesjonens støy- og skyggekastvilkår. Ny konsesjon med reviderte støy og skyggekastvilkår i tråd med OEDs vedtak ble meddelt konsesjonær 15.01.2019.

NVE ga 28.03.2014 E.ON Wind Norway, branch of E.ON Wind Norway konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 til å bygge og drive Storehei vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 80 MW og med tilhørende nettilknytning. NVE besluttet samtidig å stille behandlingen av planområdene for Bjelkeberg vindkraftverk og Oddeheia vindkraftverk i bero. Vedtaket ble påklaget og Birkenes kommune fremmet innsigelse til prosjektet. OED har gitt endelig avslag for dette planområdet i brev av 11.08.2016.