Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
RWE WIND NORWAY, BRANCH OF RWE WIND NORWAY AB
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201201816;201201818;201502175
Status
Konsesjon gitt
Dato
21.04.2016
Fylke
Innlandet
Kommune
Nord-Odal
Søkt produksjon
544.00 GWh
Søkt effekt
160.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat har 03.06.2019 fattet vedtak om å gi E.ON Wind Norway, Branch of E.ON Wind Norway tillatelse til utvidelser av planområdet, ny plassering av transformatorstasjoner, ny adkomstvei til Engerfjellet, ny veitrase for adkomstveien i det sør-vestlig planområdet til Songkjølen og bruk av logistikkvei langs Kjønnsteinsmyra. 

NVE godkjenner 03.06.2019 henholdsvis detaljplan og miljø- transport og anleggsplan (MTA) for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk. 

Bakgrunnen for vedtakene om konsesjonsendringer er at NVE mener utvidelsene av planområdet kan bidra til å optimalisere kraftproduksjonen, infrastruktur og adkomstveier. NVE har lagt til grunn at at flere av utvidelsene ikke medfører nye fysiske inngrep utenfor det konsesjongitte området, men kun vingesveip fra turbinene. Transformatorstasjonene er flyttet på grunn av geologiske forhold, i tillegg vil tilknytningsledningen i Engerfjellet bli kortere. Adkomstveien i Engerfjellet er flyttet blant annet etter innspill fra kommunen og andre berørte. 

Alle dokumentene ligger i link til høyre på siden. Disse har nummerering fra 10 til 32.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informasjon om nettilknytningen

NVE har den 05.07.2019 gitt Eidsiva Nett nødvendige tillatelser for å bygge og drive nettilknytningen til Songkjølen vindkraftverk. 

Anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse
NVE har gitt Eidsiva Nett tillatelse til en justering av traseen for nettilknytningen av Songkjølen vindkraftverk. Det er den siste kilometeren av ledningstraseen som skal justeres, fra Nordre Bjørtjennet og til vindkraftverket. Bakgrunnen for traséjusteringen er at E-ON har endret plasseringen av transformatorstasjonen inne på vindkraftverket. NVE har også gitt ekspropriasjonstillatelse til traséjusteringen.

Forhåndstiltredelse
Eidsiva Nett har begjært skjønn til Glåmdal tingrett den 27.05.2019, og NVE har mottatt kopi av skjønnsbegjæringen. Skjønnsbegjæringen gjelder ikke den nye trasédelen som det i dag er gitt konsesjon til. NVE har gitt Eidsiva Nett forhåndstiltredelse for å bygge og drive de deler av nettilknytningen til Songkjølen kraftverk som ikke er omfattet av den overnevnte søknaden om traséjusteringen. Forhåndstiltredelsen gir Eidsiva Nett adgang til å tiltre arealet/bruksrettighetene det er gitt ekspropriasjonstillatelse til før skjønn er avholdt.

Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
NVE har godkjent MTA for nettilknytningen til Songkjølen vindkraftverk. NVE har satt vilkår til godkjenningen. NVE har i samme vedtak godkjent to mindre traséjusteringer på den første delen av ledningsstraséen, samt endringer i mastehøyde.

Alle dokumentene i saken ligger i link til høyre. Dokumentene har nummerering fra 01 til 09.