Konsesjonssak - NVE

Stokkfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
TRØNDERENERGI VIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201106956;201841787;201842366
Status
Konsesjon gitt
Dato
08.05.2019
Fylke
Trøndelag
Kommune
Selbu
Søkt produksjon
306.00 GWh
Søkt effekt
90.00 MW

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i vedtak av 08.05.2019 godkjent TrønderEnergi Vind AS sin detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for bygging av Stokkfjellet vindkraftverk med 132 kV nettilknytning fra vindkraftverket til Nea transformatorstasjon.

NVE har gitt konsesjon til TrønderEnergi Vind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu kommune, Trøndelag fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 90 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE gav TrønderEnergi Vind AS den 18.12.2014 tillatelse til å bygge Stokkfjellet vindkraftverk med inntil 90 MW installert effekt og 29 km ny 132 kV kraftlinje til Nea transformatorstasjon. Vedtaket ble stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 19.09.2017.

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan TrønderEnergi AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Planen skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.

NVE har også, i eget vedtak av 08.05.2019, forlenget anleggskonsesjon for Stokkfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. I tillegg har vi gitt tillatelse til mindre endringer på nettilknytningen. Gjeldende konsesjon for nettilknytningen er tilgjengelig på denne siden: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=4001&type=A-1

NVEs saksbehandler for MTA- og detaljplan er Inger Helene Waagaard Riddervold (ihw@nve.no / 22 95 94 37)

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=