Øyfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
ØYFJELLET WIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201104174;201707386
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.10.2018
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn
Søkt produksjon
1360.00 GWh
Søkt effekt
400.00 MW

NVE har gitt Eolus Vind Norge AS konsesjon til økt installert effekt i Øyfjellet vindkraftverk fra 330 til inntil 400 MW, mindre endringer i 132 kV tilknytningsledning fra Øyfjellet til Marka transformatorstasjon og endret plassering av transformatorstasjoner i vindkraftverkets planområde. Anleggene ligger i Vefsn kommune i Nordland.

Eolus Vind Norge har fått tillatelse etter energiloven til en samlet utbygging på 400 MW innenfor det avgrensede planområdet de tidligere har fått konsesjon til. Dette er mulig pga. at teknologiutviklingen har gitt mer effektive vindturbiner, som kan produsere mer kraft per turbin. Etter NVEs vurdering vil endringen gi økt nytte, uten at den medfører større negative virkninger for natur, miljø og arealbruk. Det er plass til innmating av mer kraft i Marka transformatorstasjon. NVE mener det er fornuftig å øke produksjonskapasiteten til inntil 400 MW, forutsatt at Statnett tildeler Øyfjellet vindkraftverk ledig nettkapasitet.

NVE har også gitt Eolus Vind Norge tillatelse til å etablere to transformatorstasjoner inne i vindkraftverkets planområdet, i stedet for én transformatorstasjon ved Tverråga. Samtidig får Eolus Vind Norge tillatelse til å forlenge 132 kV-tilknytningsledningen med ca. 1,6 km fra Kleivan til Marka transformatorstasjon, parallelt med eksisterende 132 kV ledning på strekningen. For å oppnå en akseptabel trasé, er Eolus Vind Norge pålagt å legge ledningen som jordkabel ved Mosheim, Hagfors og ved innføringen til Marka transformatorstasjon.

Vilkårene i anleggskonsesjon som ble endelig stadfestet av Olje- og energidepartementet i november 2016, videreføres i all hovedsak med de endringene NVE nå gir konsesjon til. NVE skal godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan for hele utbyggingen før anleggsstart.

NVE har samtidig gitt Eolus Vind Norge samtykke til ekspropriasjon etter ekspropriasjonsloven av nødvendige rettigheter som følger av de endringene de har fått konsesjon til. Grunneiere og rettigheteshavere som ekspropriasjonssøknaden angår, kan finne relevant informasjon om hva dette innebærer på denne siden.