Konsesjonssak - NVE

Øyfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
ØYFJELLET WIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201104174;201707386
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.10.2018
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn
Søkt produksjon
1360.00 GWh
Søkt effekt
400.00 MW

Anleggsarbeidene skal starte i 2020. Klager på vedtak av 18.12.2019 og 08.04.2020 er oversendt OED for endelig beslutning.

NVE har gitt konsesjon til Øyfjellet Wind AS i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive Øyfjellet vindkraftverk i Vefsn kommune, Nordland fylke. Det er gitt konsesjon til å bygge ut 400 MW.

Vedtaket ble påklaget, men OED har gitt endelig konsesjon.

NVE gav den 13.11.2014 Eolus Vind Norge AS tillatelse til å bygge Øyfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Vedtak ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 16.11.2016. Eolus Vind Norge AS søkte om endring i konsesjonen den 23.04.2018. NVE godkjente endringene i vedtak av 11.10.2018. Vedtaket ble ikke påklaget. Konsesjonen har senere blitt overført til Øyfjellet Wind AS.

Øyfjellet Wind AS har fått tillatelse etter energiloven til en samlet utbygging på 400 MW innenfor det avgrensede planområdet de tidligere har fått konsesjon til. NVE har også gitt Øyfjellet Wind AS tillatelse til å etablere to transformatorstasjoner inne i vindkraftverkets planområdet, i stedet for én transformatorstasjon ved Tverråga. Samtidig får Øyfjellet Wind AS tillatelse til å forlenge 132 kV-tilknytningsledningen med ca. 1,6 km fra Kleivan til Marka transformatorstasjon, parallelt med eksisterende 132 kV ledning på strekningen. For å oppnå en akseptabel trasé, er Øyfjellet Wind AS pålagt å legge ledningen som jordkabel ved Mosheim, Hagfors og ved innføringen til Marka transformatorstasjon.

Vilkårene i anleggskonsesjon som ble endelig stadfestet av Olje- og energidepartementet i november 2016, videreføres i all hovedsak med de endringene NVE nå gir konsesjon til. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 18.12.2019 godkjent detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)  for Øyfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning i Vefsn kommune. Vi har også godkjent mindre konsesjonspliktige endringer. Vedtakene er gitt med flere vilkår som skal oppfylles. 

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan. MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Øyfjellet Wind AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis. NVE må godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan for hele utbyggingen før anleggsstart.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=