Øyfjellet vindkraftverk

Tiltakshaver
ØYFJELLET WIND AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201104174;201707386
Status
Konsesjon gitt
Dato
11.10.2018
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn
Søkt produksjon
1360.00 GWh
Søkt effekt
400.00 MW

NVE gav den 13.11.2014 Eolus Vind Norge AS tillatelse til å bygge Øyfjellet vindkraftverk med tilhørende nettilknytning. Vedtak ble påklaget, og stadfestet av Olje- og energidepartementet (OED) den 16.11.2016.

Eolus Vind Norge AS søkte om endring i konsesjonen den 23.04.2018. NVE godkjente endringene i vedtak av 11.10.2018. Vedtaket ble ikke påklaget. 

Eolus Vind Norge har fått tillatelse etter energiloven til en samlet utbygging på 400 MW innenfor det avgrensede planområdet de tidligere har fått konsesjon til. NVE har også gitt Eolus Vind Norge tillatelse til å etablere to transformatorstasjoner inne i vindkraftverkets planområdet, i stedet for én transformatorstasjon ved Tverråga. Samtidig får Eolus Vind Norge tillatelse til å forlenge 132 kV-tilknytningsledningen med ca. 1,6 km fra Kleivan til Marka transformatorstasjon, parallelt med eksisterende 132 kV ledning på strekningen. For å oppnå en akseptabel trasé, er Eolus Vind Norge pålagt å legge ledningen som jordkabel ved Mosheim, Hagfors og ved innføringen til Marka transformatorstasjon.

Vilkårene i anleggskonsesjon som ble endelig stadfestet av Olje- og energidepartementet i november 2016, videreføres i all hovedsak med de endringene NVE nå gir konsesjon til. NVE skal godkjenne miljø-, transport- og anleggsplan for hele utbyggingen før anleggsstart.

*****

Detaljplan for vindkraftverket er en teknisk beskrivelse av hvordan anlegget skal utformes. Om det er endringer i utbyggingsløsningen sammenlignet med det som ble lagt til grunn i konsekvensutredningen, skal dette beskrives til detaljplan.

MTA er en plan for hvordan anlegget skal bygges for å ivareta kravene i konsesjonen. MTA skal også konkretisere hvordan Eolus Vind Norge AS skal bygge og drive anlegget, slik at miljø og landskap blir ivaretatt på best mulig vis.

Eolus Vind Norge AS har valgt å dele opp detaljplan og MTA for prosjektet i tre deler: planområdet, nettilknytningen og adkomstveien. NVE mottok detaljplan og MTA for adkomstvei 28.02.2018. NVE sendte planene på høring. Eolus Vind Norge AS ba senere NVE om å stille behandlingen av detaljplan og MTA for adkomstveien i bero. NVE har nå mottatt detaljplan og MTA for de tre delene av prosjektet samlet. 

Planene skal være utarbeidet i kontakt med berørte kommuner, grunneiere og andre rettighetshavere.