Konsesjonssak - NVE

Dalbygda vindkraftverk

Tiltakshaver
DALBYGDA VINDKRAFT AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
201103633
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.12.2014
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær
Søkt produksjon
142.80 GWh
Søkt effekt
42.00 MW

NVE gjev løyve til Dalbygda vindkraftverk i Tysvær kommune. Ei utbygging av vindkraftverket kan gje om lag 125 GWh ny kraftproduksjon per år, noko som samsvarer med straumbruken til 6250 husstandar.

NVE har vurdert fordelane ved ny fornybar kraftproduksjon opp mot ulempene tiltaket fører med seg. NVE meiner dei viktigaste verknadane av Dalbygda vindkraftverk er knytt til friluftsliv og landskap, men meiner likevel etter ei samla vurdering at vindkraftverket vil gje akseptable verkandar for naturmangfaldet og allmennheita.

Konsesjonen blei stadfesta av Olje- og energidepartementet 6.4.2017.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=