Konsesjonssak - NVE

Regulering og uttak av vatn fra Skogevatnet og Storevatnet til Sol Smolt AS

Registreringsnummer
8609
Saksnummer
202010487
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Vestland
Kommune
Solund
Vassdragsområde
081.93

NVE har motteke søknad frå Sol Smolt AS om løyve til regulering og uttak av vatn frå Skogevatnet og Storevatnet i Solund kommune. Vatnet skal nyttast til produksjon av settefisk. Søknaden vert behandla etter reglane i kapittel 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn på NVE sine internettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Høyringsuttalar kan sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan 9.4.2021.

Dersom de har problem med å rekke høyringsfristen på grunn av koronaviruset ber vi om at de snarast tek kontakt med saksbehandlar og søker om utsett høyringsfrist.