Konsesjonssak - NVE

Planendring Onarheim kraftverk

Registreringsnummer
8535
Saksnummer
201406675
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Søknad
Tiltakshaver
SUNNHORDLAND KRAFTLAG AS
Fylke
Vestland
Kommune
Kvinnherad
Vassdragsområde
042.93C
Søkt produksjon
27.00 GWh

Høringsfrist: 30.10.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har mottatt en søknad fra Sunnhordland Kraftlag AS (SKL), datert 24.8.2020, om tillatelse til å endre utbyggingsplanene for Onarheim kraftverk i Kvinnherad kommune. Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven.

Endringssøknaden sendes på høring til parter som hadde kommentarer til den opprinnelige konsesjonssøknaden, men alle som ønsker kan uttale seg. Det gjelder også de som ikke hadde noen kommentarer til den opprinnelige konsesjonssøknaden.

Hva er en høring?

Formålet med høringen er å få inn synspunkter på de endrede utbyggingsplanene som er presentert i søknaden. Vi ber om innspill til endringene i planene, og ikke generelle kommentarer til utbyggingen.

Innkomne høringsuttalelser vil bli publisert på sakens nettside, og hele eller deler av uttalelsene vil bli referert i NVEs vedtak. Hvis uttalelsen er lang, ber vi om at det blir utarbeidet et kort sammendrag som kan brukes til dette.

Hva søker SKL om?

NVE ga konsesjon til bygging av Onarheim kraftverk den 10.1.2019. Vedtaket ble påklaget av FNF Hordaland med flere. NVEs vedtak ble stadfestet av Olje- og energidepartementet den 19.5.2020. En forutsetning i konsesjonen var at vannveien for kraftverket skulle bygges med boret tunnel i øvre deler, dette for å avbøte negative konsekvenser for landskap og friluftsliv.

SKL søker nå om å endre vannveien fra borehull/tunnel til nedgravd rørgate også i øvre deler. NVE gjengir følgende sammendrag fra søknaden:

«Inntaksplassering i konsesjonsgitt alternativ er endra i forhold til konsesjonssøkt. Basert på denne endringa og nye tekniske vurderingar, meiner vi at prosjektet kan forbetrast ved å gjere endringar i øvste del av vassvegen. Ved å forlenga nedgrave røyrtrasé heilt opp til inntaket oppnår ein:

• Reduksjon i risiko for utslepp til drikkevasskjelde i anleggsfasen

• Kortare og meir forutsigbar anleggsperiode

• Anleggsfase utan bruk av helikopter

• Lågare utbyggingskostnad

• Eit meir driftssikkert kraftverk SKL søker difor om å endra dei om lag 435 m av øvste del av vassvegen frå borehol til nedgrave røyr.

Det vert ikkje søkt om endring i andre tilhøve, eller vilkår i konsesjonen.»