Konsesjonssak - NVE

Uttak av vatn og regulerig av Kaldbergsvatnet

Registreringsnummer
8498
Saksnummer
201905386
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
LERØY VEST AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Heim
Vassdragsområde
113.1

NVE har motteke ein søknad frå Lerøy Midt AS, avdeling Aakvik, om løyve til uttak  av vatn og regulering av Kaldbergsvatnet til produksjon av rogn og hald av stamfisk.

Lerøy Midt AS søkjer om å formalisere løyve til eksisterande vassuttak i Kaldbergsvatnet for bruk til landbasert akvakulturanlegg i Hønsvika i Heim kommune i Trøndelag. Det vert søkt om uttak av inntil 118 l/s (7,1 m3/min), med eit samla uttak over året på 2,6 mill. m3/år. Dette utgjer eit gjennomsnittleg uttak over året på 82 l/s (4,92 m3/min). For  periodar der tilsiget til Kaldbergsvatnet er lågare enn vassforbruket i anlegget vert det søkt om å kunne seinke Kaldbergsvatnet mellom HRV på kote 126,0 og LRV på kote 124,5. Det er ikkje lagt opp til slepp av minstevassføring til Kallbergselva frå Kaldbergsvatnet. Vassveg/røyrgate Frå Kaldbergsvatnet til Hønsvika er tidlegare behandla av kommunen.