Regulering av Dalsætervatnet - Solheimsdalen kraftverk

Registreringsnummer
8385
Saksnummer
201906032
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Opprusting og utvidelse
Status
Søknad
Tiltakshaver
SOLHEIMSDALEN KRAFT AS
Fylke
Hordaland
Kommune
Tysnes
Vassdragsområde
054.5
Søkt produksjon
1.50 GWh

Høringsfrist: 21.10.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Søknad om løyve til å regulere Dalsætervatnet i Tysnes kommune

Solheimsdalen Kraft AS søkjer om løyve etter vassressurslova til å utnytte Dalsætervatnet som reguleringsmagasin for Solheimsdalen kraftverk. Tiltaksområdet ligg i øvre del av Onarheimvassdraget. Reguleringa vil gje ein årleg økt kraftproduksjon på 1,5 GWh ved Solheimsdalen kraftverk. Dette svarar til straumbruken til om lag 75 husstandar. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentleg ettersyn i rådhuset og på NVE sine nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høyringsfristen går ut. Om du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Knut Magne Dalland på tlf.: 51 63 11 00 / 47 50 11 00 eller e-post: dalland@solheimsdalen-kraft.no. Fråsegn kan sendast oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innan 21.10.2019.

Solheimsdalen Kraft AS - Søknad om tillatelse til regulering av Dalsætervatnet i Tysnes kommune i Hordaland - høring

Solheimsdalen Kraft AS ønsker å utnytte Dalsætervatnet som reguleringsmagasin for Solheimsdalen kraftverk og søker derfor om å regulere vannet mellom LRV på kote 333,8 og HRV kote 335,8 hele året. Solheimsdalen kraftverk fikk tildelt konsesjon 13 desember 2017, men er ikke bygget. Tiltaket ligger i øvre del av Onarheimvassdraget. Omsøkt regulering av Dalsætervatnet vil medføre en økning i årlig produksjon i Solheimsdalen kraftverk estimert til 1,5 GWh, fra 8,5 GWh til 10 GWh. Normalvannstand er på 333,8 moh. En regulering vil påvirke den naturlige vannbalansen i Dalsætervatnet og vannføringa i utløpselva. For å bøte på dette er det foreslått å slippe minstevannføring ved reguleringsdammen, 51 l/s sommer (1. mai – 30. september) og 27 l/s vinter (1. oktober – 30. april).