Endelig fastsetting av manøvreringsreglement for Børselv

Registreringsnummer
8321
Saksnummer
201902998
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Revisjon av konsesjonsvilkår
Status
Søknad
Tiltakshaver
BALLANGEN ENERGI AS
Fylke
Nordland
Kommune
Ballangen
Vassdragsområde
172.AZ

Høringsfrist: 24.01.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Den 19.02.1993, ved kgl. Res, ble det gitt tillatelse til erverv av fall i Børselva, reg. av Børsvatn, utnyttelse i Bjørkåsen kraftverk. I tillatelsen ble det bestemt at det skulle gjennomføres et prøvereglement for slipp av minstevannføring i Børselv, som lyder slik:

«Etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning kan konsesjonæren pålegges en vannslipping til Børselva som over året kan variere mellom 0,1 og 2 m3/s. I perioden 1. november- 15. mai skal vannslippet være 0,1 m3/s. I tillegg kan det pålegges sluppet inntil 2 spyleflommer årlig, hver på maksimalt 5 m3/s og med maksimalt 10 døgns varighet. Flommene skal slippes kun når vannstanden i magasinet er over kote 86,9. Totalt pålegg kan ikke overskride 0,5 m3/s i gjennomsnitt over året.

Vannslippingen etter manøvreringsreglementet skal etter forutgående undersøkelser tas opp til revisjon etter en driftstid på 5 år. Konsesjonæren plikter å bekoste utgiftene til et oppfølgningsprogram, etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning.»

Børselva har over en periode siden mai 2009 og frem til 2018 hatt et midlertidig vannføringsregime. Erfaringer og gjennomførte undersøkelser i denne perioden danner i hovedsak grunnlaget for endelig forslag til vannføringsregimet for Børselv.

På bakgrunn av pålegg gitt av Fylkesmannen i Nordland er det gjennomført undersøkelser på blant annet fagfeltene hydrologi, vannkjemi, bunndyr, fisk, vannvegetasjon og erosjon/sedimentasjon, og ut fra disse er det utarbeidet et forslag til slipp av minstevannføring. Forslaget sendes nå ut til offentlig høring. Forslaget til slipp av minstevannføring sammen med høringsuttalelsene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å revidere slipp av minstevannføring.