Konsesjonssak - NVE

Vannuttak fra Kaldvella og tilrettelegging for fiskevandring

Registreringsnummer
8314
Saksnummer
201837566
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Trøndelag
Kommune
Melhus
Vassdragsområde
122.A4Z

Høringsfrist: 30.09.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Dersom du ønsker papirkopi av søknaden, ta kontakt med Mari Helen Riise på telefon 97 07 96 98 eller e-post marihelen.riise@asplanviak.no

Søknad om tillatelse til uttak av vann til landbasert oppdrett og tilrettelegging for fiskevandring ved Settefiskanlegget Lundamo avdeling Ler i Melhus kommune, Trøndelag

Kultiveringsanlegget på Ler er et eksisterende anlegg som NVE har kalt inn til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66, tredje ledd fordi anlegget slik det er bygget, er til vesentlig miljøulempe. Vannuttaket til kultiveringsanlegget er fra Kaldvella. Kaldvella er ei sideelv til Gaula, og viktig gyte- og oppvekstområde for sjøørret.

To terskler i elva, den ene anlagt i forbindelse med inntakskonstruksjonen til kultiveringsanlegget, mens den andre er rester etter et gammelt kraftverk, er vandringshinder for fisk i Kaldvella. AS Settefiskanlegget Lundamo søker om å bygge fiskepassasje forbi den ene terskelen, mens den andre skal rives. Tiltakene vil føre til at 24 000 m2 gyte- og oppvekstareal oppstrøms tersklene blir tilgjengelig for sjøørret. Det er også søkt om tillatelse til et vannuttak på inntil 66 l/s fra Kaldvella. Dette er et lavere vannuttak enn i dag, men i tråd med forventet fremtidig vannbehov for kultiveringsanlegget.