AS Femangerlaks - uttak av vatn frå Femangervassdraget og regulering av Botsvatnet

Registreringsnummer
8301
Saksnummer
201835240
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
AS FEMANGERLAKS
Fylke
Hordaland
Kommune
Fusa
Vassdragsområde
053.7Z

 

AS Femangerlaks søkjer om løyve etter vassressurslova til regulering og uttak av vatn frå Femangervassdraget til produksjon av settefisk. Det vert søkt om eit vassuttak frå Femangerelva og Botsvatnet på inntil 15 m3/min. Det vert og søkt om å regulere Botsvatnet, mellom kote 76,5 (LRV) og kote 78,0 (HRV). Dei tekniske installasjonane knytt til vassuttaket er i all hovudsak allereie etablert. Det er planlagt å sleppe ei minstevassføring på 250 l/s frå Botsvatnet. Det vert og søkt om å installere mikrokraftverk på røyrleidning til settefiskanlegget.