Neselva II kraftverk

Registreringsnummer
8238
Saksnummer
201842315
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
Ukjent
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Gloppen
Vassdragsområde
087.B12B
Søkt produksjon
11.40 GWh

OK Energi AS - Søknad om bygging av Neselva ll kraftverk i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane – høring

OK Energi AS ønsker å utnytte et fall på 95 m i Neselva fra inntaket kote 290 til kraftstasjonen på kote 195. Vannveien er planlagt som en 420 m lang rørgate sørvest for elva. Eksisterende skogsbilvei til inntaket for Neselva I vil bli utbedret som permanent tilkomstvei til kraftstasjon. Middelvannføringen i Neselva er beregnet til 2470 l/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 4500 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 3,4 MW, og estimert årsproduksjon blir på 11,4 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 400 m lang elvestrekning i Neselva. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 200 l/s sommer og 100 l/s vinter. Kraftverket skal tilknyttes eksisterende 23 kV-nett gjennom 500 m nedgravd jordkabel.