Salbu Produksjon AS - søknad om uttak av vatn frå Salbuelva og regulering av Ramsgrøvatn i Hyllestad

Registreringsnummer
8203
Saksnummer
201836836
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Status
Søknad
Tiltakshaver
SALBU PRODUKSJON AS
Fylke
Sogn og Fjordane
Kommune
Hyllestad
Vassdragsområde
082.12Z

Høringsfrist: 19.12.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Dersom du ønskjer papirutgåve av søknaden, ta kontakt med Arve-Rune Holmeseth på tlf. 91720503 eller e-post: arverune.holmeseth@sweco.no.

NVE har motteke ein søknad frå Salbu Produksjon AS som ynskjer å nytte vatnet i Salbuelva til smoltproduksjon.

Salbu Produksjon AS søkjer om eit vassuttak på inntil 167 l/s frå Kviadammen i Salbuelva kring kote 15. Det vert og søkt om å regulere Ramsgrøvatnet, mellom kote 143,3 (LRV) og kote 145,0 (HRV). Det er planlagt å sleppe ei minstevassføring på 55 l/s frå Ramsgrøvatnet og 100 l/s frå inntaksdam ved Kvia.

Søknaden vert behandla etter reglane i kapittel 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov.