Konsesjonssak - NVE

Salbu Produksjon AS - søknad om uttak av vatn frå Salbuelva og regulering av Ramsgrøvatn i Hyllestad

Registreringsnummer
8203
Saksnummer
201836836
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Søknad
Tiltakshaver
SALBU PRODUKSJON AS
Fylke
Vestland
Kommune
Hyllestad
Vassdragsområde
082.12Z

NVE har motteke ein søknad frå Salbu Produksjon AS som ynskjer å nytte vatnet i Salbuelva til smoltproduksjon.

Salbu Produksjon AS søkjer om eit vassuttak på inntil 167 l/s frå Kviadammen i Salbuelva kring kote 15. Det vert og søkt om å regulere Ramsgrøvatnet, mellom kote 143,3 (LRV) og kote 145,0 (HRV). Det er planlagt å sleppe ei minstevassføring på 55 l/s frå Ramsgrøvatnet og 100 l/s frå inntaksdam ved Kvia.

Søknaden vert behandla etter reglane i kapittel 3 i vassressurslova, og gjeld løyve etter § 8 i same lov.