Kongens dam - nedlegging

Registreringsnummer
8195
Saksnummer
201838492
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Nedlegging vassdragsanlegg
Status
Søknad
Tiltakshaver
BAMBLE BRUK AS
Fylke
Telemark
Kommune
Bamble
Vassdragsområde
016.4Z

Høringsfrist: 20.11.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

 

NVE har mottatt søknad fra Bamble Bruk AS om tillatelse til å legge ned Kongens dam i Bamble kommune. Søknaden behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Alternativet til nedlegging er at en ny eier overtar anlegget jf. vannressursloven § 42. Hvis noen ønsker å ta over vassdragsanlegget for å få anlegget opprettholdt, ber vi om at NVE kontaktes så snart som mulig, senest innen 20.11.2018. Ny eier vil bli ansvarlig for at dammen oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften. Dammen må rustes opp for å tilfredsstille damsikkerhetsforskriftens krav til dammer i konsekvensklasse 2.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget i Bamble kommune, på Servicesenteret i Skien kommune og på NVEs internettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Rolf Svan Amundsen på tlf. 91 71 88 48 eller e-post: rolf@siram.no. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 20.11.2018.

 

Bamble Bruk AS har søkt om tillatelse til å legge ned Kongens Dam i Bamble kommune i Telemark. Dammen har vært benyttet til vannforsyning, kraftproduksjon og industrielle aktiviteter.

Kongens Dam ligger i utløpet av Hellestvedtvann i Vestre del av Herrevassdraget, vest for tettstedet Herre i Bamble kommune. Dammen er i bruddkonseskvensklasse 2 og tilfredstiller i dag ikke dagens krav jf. Damforskriftens krav til veltestabilitet og glidning. Bamble bruk har søkt om å legge ned dammen i sin helhet. En eventuell nedleggelse av dammen vil føre til senkning av vannstanden med 8,5 meter.