Kjelstadfossen kraftverk

Registreringsnummer
8169
Saksnummer
201836413
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
SELBU ENERGIVERK AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Selbu
Vassdragsområde
123.B8Z
Søkt produksjon
12.60 GWh

Selbu Energiverk AS - Søknad om bygging av Kjelstadfossen kraftverk i Selbu kommune i Trøndelag - høring

Selbu Energiverk AS ønsker å utnytte et fall på 33 m i Garbergelva fra inntaket på kote 200 til kraftstasjonen på kote 167. Vannveien er planlagt som en 654 m lang rørgate sør for elva. Det er forutsatt ca. 250 m ny vei i forbindelse med prosjektet. Middelvannføringen i Garbergelva er beregnet til 7,7 m3/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 15,3 m3/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,3 MW, og estimert årsproduksjon blir på 12,6 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1100 m lang elvestrekning i Garbergelva. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 850 l/s sommer og 430 l/s vinter. Kraftverket skal tilknyttes eksisterende 22 kV-nett gjennom 800 m nedgravd jordkabel. Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Kjelstadfossen kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.