Bjøråa kraftverk

Registreringsnummer
7386
Saksnummer
201401374
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
NORDVEST ENERGI AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Høylandet
Vassdragsområde
142.32Z
Søkt produksjon
7.20 GWh

 

 

Bjøråa kraftverk SUS - Søknad om tillatelse til å bygge Bjøråa kraftverk i Høylandet kommune i Trøndelag - høring

 

 

 

NVE har mottatt søknad fra Bjøråa kraftverk SUS, datert 29.08.2018, om tillatelse til å bygge Bjøråa kraftverk i Høylandet kommune.

 

Bjøråa kraftverk SUS søker om ombygging/utvidelse av eksisterende kraftverk i Bjøråa.

 

Planlagt kraftverk vil utnytte et fall på omtrent 75 meter med inntak ved kote 78, og avløp ved omtrent kote 3. Nedbørfeltet for planlagt inntak til Bjøråa kraftverk utgjør ca. 22.1 km2, og middelvannføringa er beregnet til 1.74 m3/s. Planlagt minstevannføring er foreslått til 181 l/s i sommerperioden og 86 l/s i vinterperioden. Samla installert effekt vil være ca. 2.7 MW. Årsproduksjonen er beregnet til 7.2 GWh.

 

Det legges nytt GRP-rør i nedgravd rørtrasé fra inntak til kraftstasjon på østre side av elva, delvis i samme trasé som dagens rørledning. Lengde på vannvei utgjør 500 meter. Det planlegges å benytte eksisterende bilvei på vestre side av elva og eksisterende traktorvei på østre side for anleggsarbeider.

 

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Bjøråa kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

 

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på

 

www.nve.no/konsesjonssaker

 

, og den blir kunngjort

 

av NVE.