Nøra kraftverk

Registreringsnummer
7326
Saksnummer
201307063
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
21.04.2017
Tiltakshaver
Blåfall AS
Fylke
Hedmark
Kommune
Os i Hedmark
Vassdragsområde
002.Q1Z
Søkt produksjon
11.60 GWh

NVE gjev løyve til Nøra kraftverk

NVE gjev Blåfall AS løyve til å bygge Nøra kraftverk. Utbygginga vil gjere nytte av fallet mellom 669 moh og 607 moh, og få ein årleg produksjon på omlag 11,6 GWh, noko som svarar til straumbruken til omlag 580 husstandar.

 

I vedtaket har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Nøra vil vere eit bidrag til fornybar energiproduksjon med avgrensa miljøeffektar. Den viktigaste problemstillinga i saka er slik NVE ser det, omsynet til akvatisk miljø. I vedtak om løyve er det lagt vekt på at det skal gå ei heilårleg minstevassføring i Nøra, etablerast ein tovegs fiskepassasje og at biotopjusterande tiltak skal vurderast i driftsfasen.