Konsesjonssak - NVE

Vannuttak og regulering - Langstein Fisk settefiskanlegg

Registreringsnummer
6674
Saksnummer
201005769
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
29.08.2020
Tiltakshaver
SalMar AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Stjørdal
Vassdragsområde
125.1Z

 NVE gir SalMar Settefisk AS tillatelse til å flytte inntaket lenger opp i elva.

 

SalMar Settefisk AS fikk den 6.9.2019 konsesjon til uttak av vann fra Langsteinelva. På grunn av ny E6 får selskapet tillatelse til å flytte inntaket oppover i elva. Det skal å etableres en midlertidig anleggsvei fra Langsteinvegen 291 via eksisterende inntaksdam fram til ny inntaksdam. Et nytt vannrør blir lagt i grøft langs/under anleggsveien fra ny inntaksdam til påkobling på rør ved dagens inntaksdam (ca. 350 m). Ved etablering av E6 vil det bli etablert en permanent adkomst til inntaksdammen fra ny E6.

Den eksisterende dammen skal rives når ny dam er etablert.

Når det gjelder vannuttak, minstevannføring og regulering gjelder konsesjon av 6.9.2019.