Konsesjonssak - NVE

Vannuttak og regulering - Langstein Fisk settefiskanlegg

Registreringsnummer
6674
Saksnummer
201005769
Overordnet sakstype
Andre inngrep
Sakstype
Vannuttak
Underordnet sakstype
Overflatevann
Formål
Akvakultur
Status
Søknad
Tiltakshaver
SalMar AS
Fylke
Trøndelag
Kommune
Stjørdal
Vassdragsområde
125.1Z

Høringsfrist: 14.08.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Søknaden med vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker. Hvis du ønsker papirutgave av søknaden, ta kontakt med Ove Martin Grøntvedt på tlf. 959 33 109 eller e-post: omg@salmar.no

 

SalMar Settefisk AS søker om å flytte inntaket lenger opp i elva.

SalMar Settefisk AS fikk den 6.9.2019 konsesjon til uttak av vann fra Langsteinelva (vedtaket er påklaget og klagesaken er ikke avgjort). Vannet tas primært ut fra det øvre inntaket ved Drogset. Nye Veier AS skal nå bygge ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Denne veien vil komme i konflikt med dagens inntak. Det søkes derfor om å flytte inntaket oppstrøms ny E6. Det er planlagt å etablere en midlertidig anleggsvei fra Langsteinvegen 291 via eksisterende inntaksdam fram til ny inntaksdam. Et nytt vannrør blir lagt i grøft langs/under anleggsveien fra ny inntaksdam til påkobling på rør ved dagens inntaksdam (ca. 350 m). Ved etablering av E6 vil det bli etablert en permanent adkomst til inntaksdammen fra ny E6.

Den eksisterende dammen skal rives når ny dam er etablert.