Omlegging av leidningar i Fjell kommune og Bildøybakken transformatorstasjon

Tiltakshaver
BKK NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201905476;201907228
Status
Søknad
Dato
27.06.2019
Fylke
Hordaland
Kommune
Sund, Fjell

NVE har motteke konsesjonssøknad og søknad om eksprorpiasjon frå BKK Nett AS for to nye 132 kV jordkablar i forbindelse med omlegging av eksisterande kraftleidningar ved Straume i Fjell kommune. Vi har òg motteke søknad om å etablere Bildøybakken transformatorstasjon i eit eksisterande bygg som tidlegare har vore brukt som transformatorstasjon.

Dei to 132 kV leidningane Litlesotra–Hammersland og Litlesotra–Ågotnes går i dag parallelt frå Litlesotra transformatorstasjon til Bildøybakken ved Straume. På delar av strekninga er det kabel, og på det resterande er det luftleidning. I samband med bygginga av ny riksveg 555, fastlandssambandet Sotra–Bergen, er det naudsynt å leggje om leidningane og jordkablane. BKK Nett søkjer difor om å få byggje to nye ca. 5,3 km lange jordkablar frå Litlesotra til Bildøybakken, kor det skal etablerast ein ny transformatorstasjon i ein eksisterande bygning som BKK Nett eig.

Grunn og rettshavarar som ekspropriasjonssøknaden vedkjem, kan finne relevant informasjon om kva det inneber på denne nettsida.