Konsesjonssak - NVE

132 kV kabel Svanevannsveien transformatorstasjon - Kjelland transformatorstasjon

Tiltakshaver
DALANE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201906803
Status
Søknad
Dato
20.06.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund

Dalane Nett søker om en ny 2,1 km lang 132 kV jordkabel mellom Svanevannsveien og Kjelland transformatorstasjoner. 

Kabeltraseen planlegges lagt i jordbruksvei/grusvei. For kryssing av Sørlandsbanen søkes det om styrt boring i fjell under jernbanen.  

Dalane Nett begrunner søknaden med at tiltaket vil medføre økt forsyningssikkerhet. All effekt fra Kjelland transformatorstasjon går i dag via Slettebø transformatorstasjon, denne stasjonen er gammel og sårbar for havari. Dalane Nett ønsker av denne grunn en direkte forbindelse mellom Svanevannsveien og Kjelland transformatorstasjoner.

Det søkes om konsesjon i medhold av energiloven. I tillegg søkes det om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse i medhold av ekspropriasjonsloven.