132 kV kabel Svanevannsveien transformatorstasjon - Kjelland transformatorstasjon

Tiltakshaver
DALANE NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201906803
Status
Høring
Dato
29.07.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund

Høringsfrist: 16.09.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Søkanden er sendt på offentlig høring med frist til uttalelse den 16. september. 

Gjennom høringen ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Dalane Nett søker om en ny 2,1 km lang 132 kV jordkabel mellom Svanevannsveien og Kjelland transformatorstasjoner. 

Kabeltraseen planlegges lagt i jordbruksvei/grusvei. For kryssing av Sørlandsbanen søkes det om styrt boring i fjell under jernbanen.  

Dalane Nett begrunner søknaden med at tiltaket vil medføre økt forsyningssikkerhet. All effekt fra Kjelland transformatorstasjon går i dag via Slettebø transformatorstasjon, denne stasjonen er gammel og sårbar for havari. Dalane Nett ønsker av denne grunn en direkte forbindelse mellom Svanevannsveien og Kjelland transformatorstasjoner.

Det søkes om konsesjon i medhold av energiloven. I tillegg søkes det om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse i medhold av ekspropriasjonsloven.