Konsesjonssak - NVE

Nettilknytning av Mjelkefossen og Gya kraftverk

Tiltakshaver
DALANE NETT AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201904264
Status
Søknad
Dato
15.04.2019
Fylke
Rogaland
Kommune
Eigersund, Bjerkreim

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Dalane Nett AS om nettilknytning av Mjelkefossen og Gya kraftverk. 

Omsøkte tiltak innebærer å bygge nye Eigestad koblingsstasjon med tilhørende elektrisk anlegg, samt en ny ca. 12,6 km lang 50 kV kraftledning mellom koblingsstasjonen og Gydal. Mellom Gydal og Gya skal kraftledningen bygges som en 50 kV jordkabel over et ca. 7 km langt strekke. På store deler av denne strekningen skal jordkabelen legges i Eldrevatnet og Gyavatnet. På Gya har Dalane Nett AS søkt om å få bygget en ny transformatorstasjon med tilhørende elektrisk anlegg. Fra transformatorstasjonen er det planlagt to stykk parallelle 22 kV jordkabler over et ca. 1 km langt strekke fram til Mjelkefossen og Gya kraftverk.


Dalane Nett AS søker også om ekspropriasjon etter Oreigningsloven § 2 for å kunne erverve nødvendig grunn for bygging av de omsøkte anleggene.