Rød transformatorstasjon - Oppgradering og fornyelse

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201904611
Status
Høring
Dato
22.11.2019
Fylke
Telemark
Kommune
Skien

Høringsfrist: 15.12.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Statnett SF søkte 25.4.2019 om konsesjon for å utvide Rød transformatorstasjon, inkludert oppgradering av adkomstvei til stasjonen. Statnett søkte 31.10.2019 om ny trasé for deler av adkomstveien.

Statnett begrunner søknaden med at det er behov for å skifte ut to transformatorer i stasjonen på grunn av alder og for å legge til rette for økt kraftuttak i underliggende nett. Statnett SF søker i medhold av energiloven § 3-1. Statnett SF søker også om ekspropriasjonstillatelse for nødvendig grunn og retter for å gjennomføre tiltakene.

Statnett søkte om å oppgradere dagens traktorvei mellom jernbanen og transformatorstasjonen, inkludert å etablere ny veitrasé over jordet på Søndre Bø. Statnett har nå frafalt denne traseen og søker i stedet om å etablere veien langs jernbanen.