Konsesjonssak - NVE

Ny 66 kV Harpefoss-Ringebu

Tiltakshaver
GUDBRANDSDAL ENERGI NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201903065
Status
Høring
Dato
18.02.2020
Fylke
Innlandet
Kommune
Sør-Fron, Ringebu

Høringsfrist: 03.04.2020

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

NVE har mottatt søknad og tilleggssøknad fra Gudbrandsdal Energi Nett om å bygge ny 66 kV kraftledning fra Harpefoss kraftstasjon i Sør-Fron kommune til Ringebu transformatorstasjon i Ringebu kommune.

I søknaden beskriver Gudbrandsdal Energi Nett to alternative hovedtraseer for kraftledningen. Traseene vil være mellom 19 og 20 km lange. Ledningen skal erstatte dagens 66 kV-ledning. Bakgrunnen for søknaden er at eksisterende ledning nærmer seg teknisk levetid, samt at ny ledning vil øke forsyningssikkerheten og kapasiteten i nettet.

I tilleggssøknaden søker Gudbrandsdal Energi Nett om noen traséjusteringer enkelte steder i ledningstraseen. De søker også om å bygge et nytt innendørs bryterfelt i Sør-Fron transformatorstasjon og å legge en ny kabel mellom denne og Fron omformerstasjon.

Gudbrandsdal Energi Nett søker om konsesjon etter energiloven. De søker også om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse etter ekspropriasjonsloven.