Stensrud kraftverk

Registreringsnummer
5080
Saksnummer
201306269
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Søknad
Tiltakshaver
ØDERUD FOSSEKOMPANI AS
Fylke
Buskerud
Kommune
Modum, Øvre Eiker
Vassdragsområde
012.B4A4
Søkt produksjon
2.55 GWh

Høringsfrist: 31.03.2017

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Øderud Fossekompani v/Atle Øderud på tlf.: 977 62 302 eller e-post: atle@oederud.no.

NVE har mottatt søknad fra Øderud Fossekompani AS, datert 1.12.2016, om tillatelse til å etablere Stensrud kraftverk i Bingselva i Modum og Øvre Eiker kommuner.

Kraftverket er planlagt med inntak på kote 87 på nordsiden av elva, og kraftstasjonen er tenkt plassert på kote 65 mellom elva og Fv. 63. Fra inntaket til kraftstasjonen er det omsøkt en nedgravd rørgate på nordsiden av elveløpet med lengde ca. 120 m. Fra Fv. 63 til kraftstasjonen vil det bli etablert ca. 30 m ny vei, mens eksisterende vei vil benyttes for adkomst til inntaket. Det er planlagt en jordkabel med lengde ca. 180 m fra kraftverket til eksisterende 22 kV-linje sør for Stensrud bru. Stensrud kraftverk vil ha en installert effekt på 1,0 MW og en årlig middelproduksjon på cirka 2,5 GWh. Det planlegges slipp av minstevannføring på 150 l/s i perioden 1.5.-30.9. og 130 l/s resten av året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Stensrud kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.