Konsesjonssak - NVE

Kraft frå land til Troll B- og C-plattformane i Nordsjøen

Tiltakshaver
EQUINOR ENERGY AS
Sakstype(r)
Nett, Andre energianlegg
Saksnummer
201842913
Status
Innstilling til OED
Dato
08.04.2020
Fylke
Vestland
Kommune
Øygarden

NVE har 8. april 2020 sendt innstilling til Olje- og energidepartementet, der vi tilrår å gje Equinor løyve til kraftkabel og andre naudsynte anlegg frå Kollsnes i Øygarden kommune i Vestland fylke til plattformene Troll B og C i Nordsjøen.

NVE tilrår samstundes at Equinor vert gjeve løyve til kraft frå Kollsnes til plattformene Oseberg Sør og Oseberg Feltsenter, sjå felles grunngjeving til høgre og Oseberg-saka.

NVE rår til at det vert gjeve løyve til naudsynte anlegg

Anlegga NVE rår til at Equinor får konsesjon til er ein 132 kV sjøkabel frå Kollsnes til Troll B og vidare til Troll C og ein 132 kV jordkabel frå landtak til ein ny 300/132 kV transformatorstasjon med naudsynte elektriske anlegg. Den nye transformatorstasjonen som NVE rår til at Equinor får løyve til vil vere felles for Troll- og Oseberg-anlegga. Det same gjeld serviceveg langs kabeltraseen og mellombelse og permanent masselager. NVE rår vidare til at Equinor får løyve til ein 300 kV jordkabel frå den nye transformatorstasjonen til Statnetts transformatorstasjon på Kollsnes, der dei treng å byggje eitt nytt 300 kV felt. Alle landanlegga ligg i industriområdet på Kollsnes.

Effektbehovet på Troll B og C er til saman 116 MW, og investeringskostnadene har Equinor oppgjeve å vere 5,95 milliarder kroner. Felles investeringar i landanlegg for Troll B/C og Oseberg er inkludert i investeringskostnadene til Troll B/C-prosjektet.

Kvifor tilrår NVE at Equinor får løyve?

NVE legg til grunn at det er ei politisk målsetting å redusere Norges utslipp av både CO2 og NOX. Kraft frå land til Troll B og C-plattformene vil vere med på å få ned dei nasjonale utsleppa gjennom å erstatte kraftproduksjon frå gassturbinar på plattformene. Vi meiner verknadene for miljø og samfunn som små og i hovudsak mellombelse, både på land og i sjø. Vi legg vekt på at investeringskostnadene vert dekka av Equinor og lisenshavarane på Troll B og C og ikkje i seg sjølve påverke tariffane til nettkunder på land. Lisenshavarane vil òg måtte betale anleggsbidrag for sin del av nettforsterkningar på land som dei utløyser. 

For å ta omsyn til forsyningstryggleiken til eksisterande kraftkundar, meiner NVE det er naudsynt å setje vilkår i anleggskonsesjonen til Troll B og C, fram til nettforsterkingar er gjennomført. Om Equinor vert pålagt særskilte vilkår om at deira forbruk på Troll B og C kan koplast ut i anstrengde situasjonar for kraftnettet, meiner NVE at forbruket kan knyttast til Kollsnes utan at det fører til vesentlege negative verknader for kraftnettet og eksisterande kraftkundar. 

NVE tilrår vilkår for for å gi minst mogeleg verknader for miljø og natur

Det er NVE si tilråding at det i konsesjonen til kraft frå land til Troll B og C vert stilt krav om at Equinor skal lage ein miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for gjennomføringa av tiltaket. Planen skal NVE godkjenne før anleggsarbeida kan starte. Planen bør mellom anna skildre kva Equinor vil gjere for å minimere negative verknader for fiskeri og skipsfart i anleggs- og driftsfasen, og den bør innehalde ein plan for å informere skipsfartsinteressene før og under gjennomføringa av tiltaket. NVE anbefaler òg at Equinor vert pålagt å ta omsyn til sårbart marint naturmangfald som vert oppdaga i samband med undersøkingar av havbotnen før kabellegging.