Flytting av mastepunkter ved Labo - 132 kV Gjøvik-Minne

Tiltakshaver
EIDSIVA NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842570
Status
Søknad
Dato
14.12.2018
Fylke
Akershus, Oppland
Kommune
Hurdal, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Eidsiva Nett for flytting av tre mastepunkter på 132 kV kraftledningen Gjøvik – Minne, ved Labo i Østre Toten kommune.

Bakgrunnen for søknaden er ar Østre Toten kommune er i gang med å bygge et nytt Helse- og omsorgssenter ved Labo. Den nordøstlige delen av tomten ligger under dagens trasé, og kommunen ønsker at ledningen flyttes vekk fra de nye bygningene.

Den aktuelle strekningen er ca. 500 meter lang, og de tre berørte mastepunktene planlegges flyttet ca. 70 meter mot nordøst. Østre Toten kommune vil bekoste tiltaket i sin helhet.

Eidsiva Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven