Flytting av mastepunkter ved Labo - 132 kV Gjøvik-Minne

Tiltakshaver
EIDSIVA NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201842570
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.06.2019
Fylke
Akershus, Oppland
Kommune
Eidsvoll, Hurdal, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Eidsiva Nett tillatelse til omlegging av 132 kV kraftledningen Gjøvik–Minne ved Labo i Østre Toten kommune. Ledningen skal legges om mot nordøst, over en strekning på ca. 540 meter.

Bakgrunnen er at Østre Toten kommune er i gang med å bygge et nytt helse- og omsorgssenter ved Labo. Den nordøstlige delen av tomten ligger under dagens trasé, og kommunen ønsker at ledningen flyttes vekk fra de nye bygningene. Østre Toten kommune skal bekoste tiltaket i sin helhet.