Konsesjonssak - NVE

Hålogaland Kraft Nett AS – Anleggskonsesjon – 132/22 kV transformatorstasjon Niingen - Evenes Kommune, Nordland

Tiltakshaver
HÅLOGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201840479
Status
Konsesjon gitt
Dato
12.03.2020
Fylke
Nordland
Kommune
Evenes

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Statnett SF konsesjon for bygging og drift av ny 132 kV kraftledning mellom Kvandal og Kanstadbotn. Ledningen er ca. 74 kilometer lang og erstatter eksisterende ledning. Ledningen skal følge eksisterende trasé på hele strekningen med unntak av et område ved Vollan i Bjerkvik hvor den skal samlokaliseres med en annen ledning lengre vekk fra bebyggelsen. Begrunnelsen for at ledningen må bygges er at den eksisterende ledningen er bygget med for svake master, slik at de er utsatt for utfall i perioder med dårlig vær. Den nye ledningen vil føre til bedre forsyningssikkerhet til Lofoten og Vesterålen.

Ledningen berører den utvalgte naturtypen kalksjø der den krysser Myrvatn og Sommervatn naturreservater.

NVE har også gitt Hålogaland Kraft Nett AS tillatelse til å bygge og drive Niingen og Boltåsen transformatorstasjoner. Stasjonene vil være viktige for å levere nok strøm til nye Evenes flyplass, samt at regionalnettet kan driftes på en mer effektiv måte.