22 kV jordkabel Hån - Marker

Tiltakshaver
SCANERGY AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201840402
Status
Søknad
Dato
22.10.2018
Fylke
Østfold
Kommune
Marker

Norges vassdrags- og energidirektorat har mottatt søknad fra Scanergy AS for bygging og drift av en ny 22 kV jordkabel fra Hån vindkraftverk i Sverige, frem til Marker transformatorstasjon i Norge. Det er også søkt om oppgradering av elektriske anlegg i Marker transformatorstasjon.

Bakgrunnen for søknaden er at Scanergy AS er tildelt konsesjon for bygging av Hån vindkraftverk i Nordmarks Härad i Sverige. Vindkraftverket består av 7 turbiner, og er planlagt med en installert effekt på inntil 29 MW. For å knytte vindkraftverket til nett, planlegger Scanergy AS å føre den produserte kraften over til norsk side av riksgrensen. Årsaken til dette er at det er for liten kapasitet i nettet i Sverige.

Fra riksgrensen til Sverige, og frem til Marker transformatorstasjon vil ny jordkabel bli om lag 2,4 km lang. Jordkabelen er planlagt bygget i delvis skogsterreng og langs eksisterende grusveier