Konsesjonssak - NVE

22 kV jordkabel Hån - Marker

Tiltakshaver
HÅN 22 KV AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201840402
Status
Konsesjon gitt
Dato
20.08.2019
Fylke
Viken
Kommune
Marker

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Scanergy AS tillatelse for å bygge og drive en ny ca. 1,7 km lang 22 kV jordkabel fra riksgrensen til Sverige, og frem til nye Hån transformatorstasjon. Hån transformatorstasjon skal etableres inne på tomten til Marker transformatorstasjon. 

Den nye jordkabelen vil hovedsakelig bygges i grøftekanten til eksisterende skogsbilveier, og noe i terreng bestående av skog og myr. NVE har vurdert at tiltaket ikke vil berøre viktige arter eller områder av høy verdi, og at det i driftsfasen vil bli små negative virkninger av tiltaket. NVE legger likevel til grunn at Scanergy AS utfører anleggsarbeidet mest mulig skånsomt for å spare både terrenget og nærmiljøet for unødvendig belastning. NVE mener samlet sett at jordkabelen og utvidelsen av Marker transformatorstasjon med nye Hån transformatorstasjon, har akseptable miljø- og arealmessige konsekvenser.