132 kV kraftledning Brensholmen - Melfjordaksla - Silsand

Tiltakshaver
TROMS KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834798
Status
Høring
Dato
30.07.2018
Fylke
Troms
Kommune
Tromsø, Berg, Lenvik

Høringsfrist: 28.09.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Melding om ny 132 kV kraftledning fra Brensholmen via Mefjordaksla til Silsand, og ny 132/22 kV Mefjordaksla transformatorstasjon, i Tromsø, Berg og Lensvik kommuner i Troms fylke.

Troms Kraft Nett melder primært en ny ca. 60 km lang 132 kV kraftledning fra Brensholmen i Tromsø kommune, via ny Mefjordaksla transformatorstasjon i Berg kommune, til Silsand i Lensvik kommune. Sekundært meldes en ca. 30 km lang kraftledning fra Brensholmen til Mefjordaksla eller en ca. 32 km lang kraftledning fra Mefjordaksla til Silsand. Det prioriteres ikke mellom disse alternativene.

I tillegg ønsker Troms Kraft Nett å etablere en ny 132/22 kV transformatorstasjon ved Mefordaksla.To alternative plasseringer er meldt.

Fra Brensholmen transformatorstasjon meldes en ca. 3,3 km lang jordkabel til Sørvika. Over Malangen meldes en 8-10 km lang sjøkabel med ilandføring ved Sand (alternativ 1.4) eller Leirkjosen (alternativ 1.5). Videre inn til ny Mefjoraksla transformatorstasjon meldes ett luftledningsalternativ. Fra Mefjordaksla transformatorstasjon til Silsand meldes ett alternativ på hele strekningen, med en ca. 32 km lang luftledning.

Bakgrunnen for tiltaket er behovet for å bedre forsyningssikkerheten i området på Nord-Senja, og imøtekomme det fremtidige kraftbehovet grunnet økt industrivirksomhet.