Ny 50 (132) kV kraftledning Veland - Hjelmeland samt nye Hjelmeland transformatorstasjon

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201834746
Status
Melding
Dato
14.06.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Strand, Hjelmeland

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Lyse Elnett AS om ein ny kraftleidning frå Veland i Strand kommune til Hjelmeland kommune, og ein ny transformatorstasjon på Hjelmeland. Meldinga er no sendt på offentleg høyring. 

Gjennom høyring av meldinga ønskjer NVE å få innspel til kva for utgreiingar som bør gjennomførast før konsesjonssøknad om bygging og drift av anlegget vert utarbeida.

NVE inviterer til informasjonsmøte onsdag 22. august kl. 19.00. Møtet finn stad på Høiland gård. NVE vil orientere om handsaminga av meldinga og forslag til utgreiingsprogram. Lyse Elnett vil delta og orientere om planane. Møtet er åpent for alle.