132/22 kV transformatorstasjon og 132 kV jordkabel - Dale Fabrikker

Tiltakshaver
DALE FABRIKKER AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201835464
Status
Høring
Dato
14.08.2018
Fylke
Hordaland
Kommune
Vaksdal

Høringsfrist: 07.09.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

I en tilleggssøknad av 9. august 2018 trekker Dale Fabrikker den tidligere omsøkte jordkabeltraseen som delvis gikk gjennom boligområdet Nedre Eikhaugen. De søker i stedet om en ny kabeltrasé som delvis går i Sandlivegen og videre langs nordvestsiden av Daleelva frem til fabrikklokalene.

Dale Fabrikker AS søkte den 05.06.2018 om anleggskonsesjon for å bygge en ny transformatorstasjon og en ca. 900 meter lang jordkabel mellom den nye transformatorstasjonen og Dale transformatorstasjon.

Dale Fabrikker søker om å bygge og drive en ny transformatorstasjon på sørsiden av dagens fabrikkbygg på sin egen eiendom. Stasjonen skal bestå av to 55 MVA transformatorer, hver med ytelse 55 MVA og omsetning 132/22 kV, samt et utendørs 132 kV koblingsanlegg. De søker også om å bygge et 22 kV semifilter-anlegg på sørsiden av fabrikkbygget. 

Videre søker de om å bygge og drive en ca. 900 meter lang 132 kV jordkabel mellom den nye transformatorstasjonen og Dale transformatorstasjon. Kabeltraseen legges hovedsakelig i kommunale veier.

Anlegget er nødvendig for å gi strømforsyning til et planlagt nytt datasenter som skal etableres i Dale Fabrikkers fabrikklokaler.