132 kV Sundsfjord-Kjelling-Saltstrumen

Tiltakshaver
NORDLANDSNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201200052
Status
Søknad
Dato
14.11.2017
Fylke
Nordland
Kommune
Bodø, Gildeskål, Beiarn

Nordlandsnett søker om ny 132 kV kraftledning fra Saltstraumen til Sundsfjord via nye Kjelling transformatorstasjon.

NVE har samtidig søknaden om ny 132 kV fra Saltstraumen til Hopen og nye Saltstraumen og Kjelling transformatorstasjon til behandling. . Tiltakene berører Bodø, Beiarn og Gildeskål kommuner.

Det søkes om en ny 41 km lang 132 kV kraftledning fra Salstraumen transformatorstasjon via Kjelling transformatorstasjon til Sundsfjord transformatorstasjon. Denne ledningen skal erstatte eksisterende 132 kV ledning fra Hopen til Sundsfjorden.

Ledningen er hovedsakelig søkt i ett trasé, og i samme trasé som eksisterende 132 kV ledning som skal rives. Mellom Valnesvatnet og Kjelling søkes det om traséalternativer. Primært søkes det om å legge ledningen i nytt trasé, på nordsiden av Langvatnet, videre på østsiden av Nygård og Saura mot Innervika. Sekundært søkes det om å bygge ledningen i samme trasé som dagens ledning.

Nordlandsnett begrunner tiltakene med behov for reinvestering i eksisterende regionalnett på grunn av alder og teknisk tilstand. I tillegg er det potensial for ny fornybar produksjon i området.

Det søkes om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse for det omsøkte tiltaket. For informasjon om hva ekspropriasjon og forhåndstiltredelse innebærer, hvordan du kan bli påvirket av ekspropriasjon, og hvilke rettigheter du har finner du her: www.nve.no/grunneierinfo 

Gå inn på NVE Atlas, https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas# for detaljert trasékart (velg kartlag -  "nettanlegg" og "ikke utbygde nettanlegg).