132 kV Elverum-Løvbergsmoen og ombygging av strømnettet i Elverumsområdet

Tiltakshaver
EIDSIVA NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201704173
Status
Konsesjon gitt
Dato
15.05.2018
Fylke
Hedmark
Kommune
Hamar, Våler, Elverum, Trysil, Åmot

NVE har i dag gitt Eidsiva Nett AS konsesjon for å bygge om det regionale strømnettet i Elverumsområdet. Ombyggingen omfatter både oppgradering av dagens ledninger og transformatorstasjoner, bygging av nye ledninger og riving av dagens ledninger. NVE mener ombyggingen er nødvendig for å realisere konsesjonsgitte vindkraftverk. i tillegg vil ombyggingen gi en mer stabil strømforsyning og det tilrettelegges for nytt forbruk i området. NVE har også gitt Eidsiva Nett AS ekspropriasjonstillatelse.

Vedtakene kan påklages.  


Det er gitt tillatelse til følgende:
  • Oppgradere spenningen fra 66 kV til 132 kV på ledningen mellom Vang og Elverum
  • Bygge en ny 132 kV-ledning mellom Elverum og Løvbergsmoen transformatorstasjoner etter alternativ 1.0 og justert alternativ 1.0, og rive dagens ledning på samme strekning.
  • Rive dagens 66 kV-ledning Rena-Løvbergsmoen, på strekningen Rena-Moskog, og drifte 66 kV-ledningen mellom Moskog og Søstugrenda på 22 kV.
  • Bygge om ledningsnettet øst for Løvbergsmoen transformatorstasjon frem til Posttjennet.
  • Utvide Løvbergsmoen og Elverum transformatorstasjoner og bygge nytt bryterfelt i Vang transformatorstasjon.

Klage

Vedtakene kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet underretningen kom fram eller klageren fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtakene, jf. forvaltningsloven kap IV.

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes inn til NVE.