Konsesjonssak - NVE

66(132) kV-leidning Ølen – Våg – Bratthammar

Tiltakshaver
HAUGALAND KRAFT NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201703336
Status
Konsesjon gitt
Dato
16.06.2020
Fylke
Rogaland
Kommune
Tysvær, Vindafjord

NVE ga den 16.06.2020 Haugaland Kraft Nett AS anleggskonsesjon og oreigningsløyve til å byggje og drive ein ny ca. 36 km lang 66(132) kV kraftleidning med dobbeltkurs i Vindafjord og Tysvær kommunar i Rogaland fylke. 

Ut frå ein samla vurdeing av fordelar og ulemper av dei konsesjonssøkte traséalternativa gjer NVE konsesjon til følgande traséalternativ: 

  • Alternativ 2.0 på strekninga Ølen transformatorstasjon-Kvednabakkane
  • Alternativ 1.0 på strekninga Kvendabakkane-Vatnedalen
  • Alternativ 1.5 på strekninga Vatnedalen-Austreim
  • Alternativ 1.2 på strekninga Austreim-Vestrå
  • Alternativ 1.0 på strekninga Vestrå-Våg-Bratthammar

Vi viser til notatet "Bakgrunn for vedtak" for ei nærare vurdering av leidningstraséane. 

Grunngjevinga for vedtaket er at dagens 66 kV leidningar på strekninga Ølen-Våg-Bratthammar er gamle og i dårleg teknisk forfatning. Det er vidare behov for auka overføringskapasitet på strekninga grunna tilkopling av ny kraftproduksjon i området. Leidninga vil óg forbetre forsyningssikkerheita generelt i forsyningsområdet.